To givende måneder

Drøye to måneder har gått siden den nye lederperioden ved NTNU startet og jeg flyttet inn på dekankontoret. Tida har gått fort og læringskurven er fremdeles bratt. Som fersk leder er det en rekke saker å sette seg inn i og bli fortrolig med, rutiner som skal læres, taler som skal holdes, møter som skal ledes og beslutninger som skal tas. Det er interessant, krevende og meget givende.

Noen av de sakene vi nå jobber med, stiftet jeg først bekjentskap med mens jeg ennå var påtroppende dekan. Jeg er meget takknemlig for at Kathrine tok så varmt imot meg og for at hun, i en travel avslutning av sin lederperiode, tok seg tid til å orientere meg om mange av de prosesser som var i gang, begrunne de beslutninger som var fattet og sette meg inn i de utfordringer som ventet i den nye lederperioden.

Samarbeid og medvirkning

Fram til nå har mye av min oppmerksomhet vært rettet mot å bli kjent med og utvikle gode arbeidsformer med de dyktige og energiske prodekanene, instituttlederne og studentrepresentantene på fakultetet. Viktige saker har også blitt diskutert med dem og med fakultetsstyret, som jeg hadde gleden av å møte for første gang for to uker siden. Det gjelder særlig spørsmålet om medbestemmelse og medvirkningsordninger ved NTNU. I denne saken er jeg overbevist om at instituttenes medarbeidere er best i stand til å vurdere og velge hvilken av de tre ordningene (instituttstyre, instituttråd, eller utvidet ledergruppe) som passer best. LOSAM støttet dette og jeg vet at det nå føres viktige diskusjoner om hvilke ordninger som passer best ved de ulike instituttene. Det er bra! Mye tyder også på at instituttenes medarbeidere vil velge ulike ordninger. Det ser jeg ingen problemer med. Fakultetsstyret godkjenner de ordningene som blir valgt på det neste møtet, 29. november. Kort tid deretter skal Rektor ha beskjed om hvilke ordninger som er valgt og så iverksettes den nye ordningen fra 1. januar 2014.

Bachelorstruktur og nye læringsarenaer

På utdanningssiden har viktige saker som bachelorstruktur og innføring av bacheloroppgave stått på dagsordenen. Alle de som brenner for å utvikle nye læringsarenaer og vil være med på å styrke utdanningskvaliteten i våre fag, kan nå søke om prosjektmidler til innovativ utdanning. Vi håper at flere av våre solide lærerkrefter innen et studieprogram, faggrupper eller institutt slår seg sammen og utvikler prosjekter innen ett av ett av følgende utlyste tema: 1) Store emners pedagogikk, 2) Eksamens-/vurderingsformer som fremmer innovative arbeidsmetoder og 3) Utdanning levert over internett. Søknadsfristen for å sende søknad til fakultetet er 15. november. Hvert fakultet velger ett til tre prosjekter som de ønsker å satse på. Disse sendes så videre til rektor innen 29. november, og rundt 20. desember fattes det beslutninger om hvilke prosjekter som innvilges.

Dagsseminar for nye stipendiater

Et meget vellykket dagsseminar for nye stipendiater er også avviklet. Hensikten med arrangementet var å ønske nye stipendiater velkommen, understreke betydningen av akademisk skriving, gi dem innblikk i hva det innebærer å være stipendiat og å gjøre dem kjent med fakultetet, vår strategi og de administrative støttefunksjoner og rutiner som det er nyttig og viktig for dem å vite noe om. På seminaret hadde vi også gleden av å presentere en ny undersøkelse av hvordan det går med de som har tatt ph.d. ved vårt fakultet. Denne viser at alle får relevant jobb etter at de er disputert.

Spydspiss-satsning og dialogmøte med Rektoratet

Fristen for å levere skisse til spydspiss-satsingen gikk ut i forrige uke. 19 søknader kom inn. Nå skal disse vurderes av eksterne eksperter før det bestemmes hvilke som går videre til full søknad. De første spydspissprosjektene forventes å komme i gang i løpet av våren.

Nå står dialogmøte med Rektoratet for tur. Vi ser fram til utfordrende diskusjoner med dem om hvordan vi kan styrke kvaliteten i utdanning, forskning, kunstnerisk virksomhet og formidling.

Anne Kristine