Innovativ utdanning på HF

Hurra for PROSJEKTIL – et prosjekt for en innovativ lektorutdanning!

Rektor offentliggjorde i dag, 10. januar, hvem som får midler fra hans nyopprettede pott Innovativ utdanning. Det humanistiske fakultetet fastslår at ett av de prosjektene vi valgte å prioritere fra vårt fakultet, fikk uttelling. Vi roper et høyt hurra for Lektorutdanninga ved NTNU, for prosjektdeltakerne og for førsteamanuensis Heidi Brøseth, som har utviklet prosjektet og skal lede det på vegne av sitt hjemmemiljø Institutt for språk og litteratur! Dette er viktig for dem, for HF, som er vertsfakultet på vegne av fire fakulteter, og for NTNU. Vår godt renommerte lektorutdanning får et tilskudd til ytterligere kvalitetsheving, og vil bli enda mer attraktiv!
Prosjektet nådde opp i skarp konkurranse med 11 andre prosjekter fra NTNUs fakulteter, og kan, sammen med tre andre prosjekter, dele en bevilgning på hele 12 millioner kroner de neste tre årene. Se Universitetsavisa om hvem som også fikk uttelling i konkurransen.

Samarbeid over fakultetsgrensene
PROSJEKTIL er et samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Det humanistiske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Det humanistiske fakultetet aksler med stolthet rollen som vertsfakultet for prosjektet.

Innovativ undervisning
Innovativ undervisning er å være nysgjerrig og åpen for nye ideer relatert til undervisningsmetoder, og er slik sett en regulær virksomhet for faglærere som arbeider med å bedre kvalitet og læringsutbytte i sin undervisning. Innovativ undervisning er å ville, og å våge, å eksperimentere med ulike deler av undervisninga for å teste ut nye undervisningsopplegg. Innovativ undervisning er å utfordre status quo, og å undervise på andre måter enn det man vanligvis gjør. Innovativ undervisning er også å aktiv lete etter løsninger på strukturelle og pedagogiske problemer i komplekse utdanningsløp gjennom nye undervisningsformer og gjennom bruk av ny teknologi. Innovativ utdanning er å se de mulighetene som allerede finnes, og benytte seg av dem – kanskje kombinere forskjellige læringsaktiviteter på en ny måte, eller teste ut et IKT-verktøy i en ny fagdisiplin. PROSJEKTIL er alt dette; det er uttrykk for kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid, og det er tilbud om en løsning på konkrete utfordringer i lektorutdanningen. Den nye rammeplan for lektorutdanningen stiller høye krav til fleksibilitet, integrasjon og kommunikasjon på tvers av faggrenser og praksisarenaer. PROSJEKTIL ønsker å tilføre fleksibilitet og brukertilpasning til et krevende studium. Men for å kunne gjøre dette, må de vitenskapelig ansatte ha kunnskap og erfaring som kan danne grunnlaget for reflekterte valg om læringsmetoder og IKT-verktøy, noe de skal få gjennom dette prosjektet.

Hovedmål
Prosjektet har tre hovedmål for treårsperioden:
– 20 av NTNUs vitenskapelige ansatte skal få et kompetanseløft innen innovative læringsmetoder.
– 20 innovative undervisningsemner – tilpasset den nye rammeplanen – skal utvikles innen lektorutdanningen ved NTNU.
– Studentene ved NTNUs lektorprogram skal få økt kunnskap og kompetanse i innovative læringsmetoder.

Overføringsverdi for studenter
Det siste punktet, overføringsverdien av lektorutdanningens læringsmetoder til studentenes egen praksis, er spesielt viktig for lektorutdanningen. PROSJEKTIL vil resultere i at alle NTNUs lektorstudenter lærer om ulike former for innovativ undervisning, og at de utvikler kompetanse i å prøve ut og bruke nye undervisningsformer og IKT-verktøy. PROSJEKTIL vil utforske ulike former for studentaktiv undervisning og kombinert undervisning. Ett eksempel er «omvendt undervisning», hvor videoforelesningene er tilgjengelige for studentene på nett, og undervisningen på campus brukes til oppgaveløsning eller andre studentaktive læringsformer.

Kompetanseheving for ansatte
De vitenskapelig ansatte vil gjennom PROSJEKTIL få økt kunnskap om hvordan ulike læringsformer/metoder kan bidra til å styrke studentenes læring, og de vil få erfaring med bruk av innovative læringsmetoder.  De vil også få kunnskap om hvordan man som underviser skaper en sterkere forbindelse mellom læringsmål, læringsaktivitet og vurdering. Pedagogisk bruk av IKT og integrering av nye læringsmetoder vil i tillegg skape mer fleksibilitet og variasjon i studiehverdagen – både for studenter og ansatte.

Tverrfaglig prosjekt
PROSJEKTIL involverer mange av NTNUs fagområder (humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og matematikk), og vil bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av fagdisipliner. Prosjektet vil utgjøre en kompetansebase for fakultetet og NTNU som helhet i prosjektperioden og etterpå når det gjelder innovativ utdanning!

Ønsker du å vite mer om prosjektet? Kontakt:
Prosjektleder Heidi Brøseth, Institutt for språk og litteratur
heidi.broseth@ntnu.no
tlf.: 73 59 64 12

Anne Kristine Børresen                 Svein Gladsø

Dekan                                                Prodekan for utdanning