Veien videre etter SAKS

I denne uka vedtok NTNUs styre fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Saken har vært krevende fordi den er kompleks og fordi den har reist mange spørsmål som ingen har kunnet gi klare svar på. Det humanistiske fakultet leverte derfor også en uttalelse som var preget av at alle de tre alternativene gir muligheter, men også byr på krevende utfordringer. Nå er vedtak fattet og veien videre i en ny organisasjon skal stakes ut. Jeg skal jobbe hardt for at den beslutningen som er fattet blir en god beslutning for HF i det nye NTNU.

Landet trenger flere lærere med humanistisk kunnskap

Det er særlig de nye muligheter vi får til å påvirke lærerutdanningen som motiverer meg.

Sammenslåingen med HiST gjør NTNU til den største lærerutdanningsinstitusjonen i landet. Det gir oss anledning til å utdanne flere og bedre lærere. Det trengs! Vi vet på den ene siden at det blir et stort behov for lærere i årene som kommer. På den annen side er det i dag mange lærere som har for liten faglig fordypning og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en viktig grunn til at lærerutdanningen for grunnskolen fra 2017 blir femårig.

Begge disse forholdene gir oss nye muligheter til å utdanne lærere med solid fordypning i for eksempel norsk, engelsk, tysk, fransk, historie og de estetiske fagene. Det er vi bedre i stand til å gjøre i en organisasjon der også lærerutdanningen ved HiST inngår. Men da må det jobbes aktivt for at våre fag skal få den plassen de fortjener i en ny lærerutdanning, og for at det skapes gode muligheter for å integrere forskning og disiplinkompetansen fra våre fagmiljø med pedagogikk og didaktikk slik vi har erfaring med fra utviklingen av lektorutdanningen.

Disiplinfagenes posisjon

Disiplinfagene står sterkt ved vårt fakultet. Det skal de fortsatt gjøre innen et nytt NTNU der profesjonsprofilen innen helse, økonomi, teknologi og lærerutdanning blir enda tydeligere. Det er flere grunner til at dette er meget viktig. HF-disiplinene og forskningen vår er sentrale bidragsytere til breddeuniversitet og de spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å nå det strategiske målet om å være internasjonalt fremragende. Solide disiplinmiljø er dessuten en forutsetning for tverrfaglig utdanning og forskning.

For at de humanistiske disiplinfagene samlet skal kunne bidra best mulig til å nå NTNUs mål, må de derfor ha ressurser til å kunne opprettholde sin teoretiske akademiske profil.

Tid til spille?

Flere frykter at arbeidet med veien videre etter SAKS vil stjele ledelsens oppmerksomhet og gå på bekostning av forskning og undervisning.

Når vedtak i saken er fattet vil det i starten naturligvis bli mye jobb med SAKS for oss i ledelsen. Vi skal aktivt utforske de muligheter fusjonen gir, og det skal vi gjøre sammen med våre nye kolleger ved lærerutdanningen på HiST. Det betyr nye møter, i første omgang for oss som er ledere. Jeg skal stå på for at dette skal gi faglige gevinster for HF, og for at vi skal være med på å utdanne flere og bedre lærere uten at det går på bekostning av fortsatt satsing på forskning og solide disiplinmiljø.

Studieprogramrådsledere og ansatte innen relevante fagmiljø vil bli involvert i SAKS-arbeidet når tiden er moden for å diskutere konkrete studier og fag.

Jeg er sikker på at de aller fleste av dere i tida som kommer fortsatt skal få konsentrere dere om utdanning, forskning og formidling. Det skal vi i ledelsen legge til rette for, og støtte opp om.

Anne Kristine

Godt nytt år!

Godt nytt år til hver og en av våre medarbeidere på HF!

2014 ligger bak oss. Det var et krevende år, fordi vi fokuserte så skarpt på at økonomien måtte bedres og handlingsrom skapes. Men det var også et år fylt av milepæler og begivenheter av ulikt slag. Her er en oversikt over et knippe av dem.

Mange viktige endringer på studieområdet

Studier først. Der er mottaket og oppstarten endret. Det betyr at studentene møter faget sitt med en gang. Tilbakemeldingene fra studentene viser at de setter pris på dette. Ved instituttene jobbes det også målrettet med å ta godt i mot studentene og å følge dem bedre opp. Det har vi tro på at vil gi resultater.

Flere studieprogram er også lagt under lupen. Målet er å bygge bedre sammenheng mellom i programmene og å by studentene på langt flere læringsarenaer enn det mange av dem møter i dag. I dette viktige arbeidet hentes inspirasjonen fra våre egne beste studieprogram, og fra studieprogramutvikling ved andre fakultet.

Arkeologiprogrammet har kommet meget langt. Der er hver stein snudd og en helt ny struktur lagt. Programmet får en tydelig, rød tråd som gir sammenheng for studentene, det er en tett sammenheng mellom teori og praksis og studiet får en tverrfaglig profil. Jeg er overbevist om at det vil bygge et mer attraktivt studium, skape en tydeligere og bedre overgang mellom bachelor og master, og minke frafallet på BA.

Det siste momentet jeg vil nevne fra studieområdet, er at det nå jobbes godt i mange studieprogram for å styrke forbindelsene med arbeidslivet.

Høyt nivå på forskning og kunstnerisk virksomhet

Så til forskning og kunstnerisk virksomhet. Der har vi også ei lang skryteliste:

I 2014 var det 28 personer som fikk doktorgraden fra vårt fakultet. Det tangerer rekorden på antall disputaser fra 2008.

Våre medarbeidere publiserer fremdeles godt og vi markerer oss med en høy andel nivå-2-publikasjoner i NTNU-sammenheng.

Videre fikk vi mer midler fra NFRs fri prosjektstøtte i 2014 enn året før. Våre forskere henter også inn midler fra andre programutlysninger som Miljø2015, NANO2021, Klimaforsk og Energix, samt fra EU. Disse midlene gir mange nye stipendiat- og postdoktorstillinger, forskermånedsverk og midler til konferanser og andre faglige arrangementer.

Vår kunstneriske virksomhet er solid og den blir lagt merke til langt utenfor NTNU. Vi har medarbeidere som blir nominert til Grammy, vi har fått flere kunststipendiater, vi har studenter som lager teater av beste sort og noen av våre medarbeidere blir profilert på aller beste vis av våre Nobelprisvinnere.

Engasjerte og dyktige medarbeidere

Alt dette, og mye, mye mer får vi til fordi vi har så mange medarbeidere som hver dag legger sjel og energi i å utvikle og formidle kunnskap. Og fordi vi har dyktige folk i administrasjonen ved institutt og fakultet som legger forholdene til rette for at de vitenskapelig tilsatte skal få de aller beste forutsetningene for å utføre kjerneoppgavene sine.

Takk til hver og en av dere for den innsatsen dere har lagt ned i 2014! Jeg ser fram til et utbytterikt 2015.

Anne Kristine