Eksternt samarbeid styrker studiene

På HF har vi et uttalt mål om å styrke samarbeidet med arbeidslivet og relevante samfunnsaktører. Det er særlig innen studieområdet at dette er et satsingsområde, og vi registrerer med stor glede at stadig flere aktører i arbeidslivet ønsker å samarbeide med våre studenter.

Men hvorfor er dette så viktig? Det er mange gode grunner til økt satsing på samarbeid med eksterne. Vår egen visjon er at fakultetet skal være en humanistisk kraft ved eget universitet og i kultur- og samfunnslivet. Vi har en forventning om at de kandidatene vi utdanner bidrar til utvikling og forbedring av samfunnet både lokalt og globalt. Dette kan vi ikke gjøre i et vakuum, det må skje i dialog med samfunnet vi er en del av.

Studentundersøkelser gir også inntrykk av at alt for mange av våre kandidater tviler på om de er attraktive for arbeidslivet. De studenter som får samarbeide med arbeidslivet i løpet av studiet sitt erfarer det motsatte. Arbeidsgiverne melder også tilbake at våre fag er verdifulle bidragsytere på en rekke felt, og verdt å satse på.

Studentene som får mulighet til å oppgavesamarbeid eller praksis gjennom studiet opplever personlig vekst, og at det de gjør er nyttig og blir verdsatt. Mange arbeidsgivere får på sin side bli kjent med en annen type kunnskap og fagkompetanse enn de er vant til, og de får anledning til å bli kjent med potensielle arbeidstakere. For fakultetet representerer praksisopphold og oppgavesamarbeid med arbeidslivet en viktig arena for å demonstrere relevansen av humanistisk kompetanse. Samtidig har vi mye å lære om hvordan våre fag kan anvendes utenfor akademia.

Mange av oss som jobber i akademia er ukjente med denne typen samarbeid, og noen er kanskje også skeptiske. Tar det mye tid og krefter? Hvem skal bestemme faglig innhold og hva som er nyttig kunnskap? Er det slik at representanter fra arbeidslivet skal legge faglige føringer?
Nei, mener jeg. Det er ingen åpenbar motsetning mellom å tilby solide, forskningsbaserte universitetsutdanninger og det å la studenter anvende det de har lært gjennom oppgaveskriving eller praksiserfaring. Slike samarbeid med arbeidslivet utvikler seg i dialog mellom fagmiljø og eksterne, og vi har alt å tjene på å bli bedre kjent med hverandre. Det er vår jobb å vise samfunnet hvorfor vi trenger humanistiske fag. Det gjør vi selvfølgelig best gjennom å la dem ta del i kunnskapen og bli kjent med forskningen vår.

Stadig flere møter arbeidslivet gjennom studiet

Noen av HFs studieprogram har allerede et etablert samarbeid med eksterne. Fag som for eksempel kulturminneforvaltning og arkeologi har lenge jobbet med integrering av praksis og hospitering som del av studieløpet.

Vårt masteremne Humanister i praksis (HIP) har etter hvert blitt en etablert del av HFs arbeidslivsretting av studiene, og emnet har vakt begeistring hos både studentene selv og hos partnerbedrifter som i mange tilfeller fått en utvidet forståelse av den humanistiske kompetansens nytteverdi. Studentene har på sin side utviklet en større faglig selvtillit, og HIP kan skilte med mange suksesshistorier. For eksempel var en av årets partnerbedrifter så fornøyde med studentenes kommunikasjonsarbeid at de oppfordret dem til å starte eget foretak og tilby lignende tjenester til andre bedrifter. En annen bedrift tok i bruk studentenes nettverkskartlegging allerede før praksisperioden var over, og en tredje partnerbedrift vil opprette ei prosjektstilling for å videreføre HIP-studentenes arbeid.

Andre fag er i startgropa med eksternt samarbeid, og nytt av året er for eksempel emnet «Medievitere i praksis» som er en praktisk variant av bacheloroppgaven i medievitenskap, hvor studentene får prøve ut sin kompetanse gjennom praksisopphold i arbeidslivet, og reflektere faglig rundt dette i etterkant.

En bro mot arbeidslivet

I høst flyttet NTNU Bridge inn på Dragvoll for å hospitere hos oss, og for å bli bedre kjent med våre fagmiljø. NTNU Bridge jobber med å koble eksterne samarbeidspartnere som etterspør vår kunnskap og kompetanse med studenter og fagmiljø. En rekke arbeidsgivere har meldt inn over 300 oppdrag gjennom NTNU Bridge, og det dreier seg om alt fra BA- og MA-oppgaver til praksisplasser og sommerjobber.

NTNU Bridge, ved Ida J. Ulseth, kan hjelpe våre fagmiljø med å knytte nye kontakter med eksterne, koble fagmiljø og praksisbedrifter, og bistå med å arrangere fagseminarer der studenter, forskere og representanter fra arbeidslivet møtes for å diskutere mulige samarbeid om oppgaveskriving og andre prosjekter. I løpet av tiden NTNU Bridge har vært på HF har flere nye samarbeid blitt til. For eksempel fikk Medievitere i praksis samarbeidspartnere som TOBB, IT-firmaet Evry og Miljødirektoratet – aktører som var interesserte i kompetanse om formidling, medieanalyse, medieretorikk og kildearbeid. Faktisk var interessen så stor for disse studentene at mer enn 10 firma må vente til neste år.

Andre eksempler på samarbeid som har blitt til gjennom NTNU Bridge er en litteraturstudent som skriver oppgave om Falkberget i samarbeid med Røros kommune, en bachelorstudent ved Europastudier som skriver oppgave i samarbeid med fylkeskommunen, og kulturminneforvaltning har fått enda en praksisplass i Statens naturoppsyn.

Vellykkede fagseminarer med Norsk oljemuseum og Språkrådet

NTNU Bridge har i samarbeid med våre institutter også arrangert fagseminar med eksterne aktører.

I januar arrangerte NTNU Bridge og Institutt for historiske studier et tverrfaglig fagseminar med Norsk oljemuseum. Hensikten med seminaret var å finne tema som kunne egne seg for oppgavesamarbeid, og det var Norsk oljemuseum som tok kontakt. De sitter på kildemateriale fra mange deler av norsk oljehistorie som det ennå ikke er forsket på og ønsket at flere faglærere og studenter skulle få øye på de skattene de sitter på. Interessen for seminaret var god. I møtet mellom representanten fra Norsk Oljemuseum, energiske studenter og nysgjerrige faglærere dukket nye problemstillinger knyttet til for eksempel historie (inkludert lektorutdanningen), kulturminneforvaltning og anvendt etikk opp. Vi venter spent på å se om noe av dette resulterer i oppgavesamarbeid med Norsk Oljemuseum og eventuelle praksisplasser ved dette museet i Stavanger for noen av våre studenter.

Oljemuseet_4388

I forrige uke var det Institutt for språk og litteratur og NTNU Bridge som hadde Språkrådet på fagseminar. Først møtte en rekke faglærere fra ISL representanter fra Språkrådet for å bli kjent med hverandres virksomhet og for å diskutere mulige samarbeidsområder. På slutten av dagen holdt språkrådet en forelesning for 50 engasjerte språkstudenter om framtidas språkkompetanse. Vi tror de fremmøtte studentene fikk et tydeligere bilde av hva framtida bringer av jobbmuligheter, og mulige oppgavesamarbeid blir det også spennende å følge med på i etterkant av seminaret.

Sprakradet_4555

Vi har etterspurt kompetanse

Alle disse eksemplene på oppgave- og praksissamarbeid viser at det gjøres mye godt arbeid i flere av våre fagmiljøer.

Jeg ønsker at enda flere studenter skal få slike muligheter! NTNUs kandidatundersøkelser viser at overgangen fra studier til arbeidsliv er noe mer utfordrende for HFs studenter i forhold til andre NTNU-studenter. Gjennom denne typen samarbeid bygger vi studentenes faglige selvtillit og ruster dem bedre for overgangen til jobb etter endt studium. Jeg tror vi får studenter med tydeligere faglig identitet og stolthet.

De mange henvendelsene som har kommet fra arbeidslivet siden NTNU Bridge flyttet inn på Dragvoll viser oss også at humanistisk kompetanse er etterspurt.
Vår erfaring er at de temaene som spilles inn ofte fanger studentenes interesse, men at problemstillingen må smis til i samarbeid mellom faglærer og student. Det er et argument for at vi framover skal arrangere flere fagseminarer som de to med Norsk oljemuseum og Språkrådet. Slike diskusjoner mellom faglærere og de som etterspør humanisters kompetanse er verdifulle steg på veien fram mot et fruktbart samarbeid med arbeidslivet.

Min oppfordring til alle som har ansvaret for videreutvikling av undervisningsoppdraget vårt er derfor å utforske mulighetene som slike samarbeid gir. Bruk gjerne NTNU Bridge, og lær av erfaringer fra HIP og kolleger som har jobbet med slike samarbeid en stund.

Anne Kristine

Oljemuseet_4391Sprakradet_4556