Velkommen til nye stipendiater

Før årsskiftet utlyste vi på nytt frie stipendiatstillinger. Vi fikk inn svært mange meget godt kvalifiserte søkere.

Nå er alle disse stipendiatstillingene besatt, og vi gleder oss til å ta imot syv særdeles dyktige doktorgradsstudenter over sommeren. De har alle utarbeidet interessante prosjektskisser for forskningsprosjekter som vi gleder oss til å følge de neste årene. Vi er stolte over all den gode forskningen som gjøres ved vårt fakultet, og vi er overbeviste om at våre nytilsatte stipendiater vil bidra til å videreføre og videreutvikle våre gode forskningsresultater.

Alle de syv nytilsatte stipendiatene har skrevet en kort beskrivelse av sine prosjekter som vi har gleden av å videreformidle her.

De syv stipendiatene er:

Eva Rem Hansen (kunsthistorie, IKM)

Prosjektet mitt har arbeidstittel «Av jord er du kommet, til jord skal du bli… : En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i Arte povera-bevegelsens tidlige verker».

Prosjektet vil undersøke hvordan de italienske Arte povera-kunstnerne i sine verker fra overgangen til 1970-tallet benytter kunstneriske strategier som på den ene siden kan hevdes å fremheve kunstnersubjektet, men på den annen side kan sies å tildele materialene en mer betydningsfull rolle i verksdannelsen. Spenningsforholdet som etableres mellom kunstnersubjekt og materialer i Arte povera-verkene vil drøftes opp mot forsøkene på å utjevne hierarkiet mellom subjekt og objekt i nyere posthumanistisk teori. Formålet med dette er å bringe nye perspektiver til Arte poveras resepsjonshistorie og å delta i diskusjonen av kunsthistoriske «grunnlagsproblemer» som intensjonalitet, representasjon og verksbegrepet.

Ivana Suboticki (STS, KULT)

Forskningsprosjektet vil undersøke rollen som miljøpolitikk har i land som er i en overgangsperiode (EU-integrasjon), med fokus på endrende sosial relasjoner på Vest-Balkan. Nye divisjoner og kontroverser innenfor vitenskap, politikk og makt knyttet til miljøvern vil bli undersøkt gjennom en kvalitativ og konstruktivistisk tilnærming. Tre tilfeller av urban transformasjon i Beograd (Serbia), Sarajevo (BiH) og Podgorica (Montenegro) vil bli valgt som case-studier for dypere undersøkelse.

Ingrid Lunnan Nødseth (kunsthistorie, IKM)

Jeg skal jobbe med prosjektet «Why Textiles Matter. Materiality and Aesthetics of Textile Art in the Norse World, c. 1100 – 1540».

Tekstiler hadde en viktig rolle i middelalderens kirkerom: relikvier var pakket inn i flotte silkestoffer, alteret var kledt opp med duker og fint broderte alterfrontaler, skulpturer og helgenskrin var omrammet av baldakiner og draperte gardiner og presten var kledt opp i rikt utsmykkede messehagler og liturgiske klær. På tross av tekstilenes høye status og viktige posisjon i middelalderens visuelle kultur, har de blitt stemoderlig behandlet i kunsthistorisk forskning sammenlignet med maleri og skulptur. Målet med mitt ph.d.-prosjekt er å undersøke de bevarte kirketekstilene fra Nidarosprovinsen, spesifikt liturgiske tekstiler, og diskutere disse tekstilene som nøkkelobjekter i det å konstruere og artikulere hellig rom i den middelalderske kirken.

Middelaldertekstiler

Halvor Kvandal (filosofi, IFR)

Mitt prosjekt er en undersøkelse av relasjonen mellom vitenskap og religion. Et spørsmål jeg stiller er om kognitiv religionspsykologi kan gi opphav til en rimelig kritikk av religiøse oppfatninger. For å besvare dette vil jeg undersøke hva denne forskningen i dag sier om religion, og så bringe dette inn i en normativ analyse hvor jeg har fokus på hva det betyr at oppfatninger er sanne og hva det betyr at de er velbegrunnede.

Simon Gogl (historie, IHS)

Doktorgradsprosjektet mitt handler om de tyske byggebedriftene som kom til det okkuperte Norge under andre verdenskrig. Mens den tyske forvaltningen planla byggeprosjektene (f.eks. festningsverk langs kysten eller jernbane i Nord-Norge) var det disse private firmaene som utførte prosjektene med bruk av tvangsarbeid.
Jeg vil se på handlingsrommet bedriftene hadde, særlig overfor tvangsarbeiderne, hvor mye de kunne tjene og hvilke motiver de hadde for å ta oppdrag for den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Prosjektet skal dermed bidra både til forskningen om forholdet mellom stat og næringsliv under nasjonalsosialismen og til norsk okkupasjonshistorie.

Susann Anett Pedersen (historie, IHS)

Mitt prosjekt handlar om kvinnelege godseigarar i Noreg 1350-1537.I norsk seinmellomalder hadde kvinner få lovefesta økonomiske rettar knytt til eigedom. Til tross for dette viser kjeldematerialet at somme adelskvinner dreiv kjøp, sal og forvalting av eigedommar i stor skala. Målet med mitt prosjekt er å undersøkje kor stort økonomisk handlingsrom desse kvinnene hadde samanlikna med adelskvinner elles i Nord-Europa og korleis moglegheitene deira varierte i ulike fasar av  livet: som døtrer, koner og enker.

Tina Louise Ringstad Larsen (språkvitenskap, ISL)

Dette prosjektet skal undersøke korleis einspråkleg norske og tospråkleg norsk-engelske born plasserer verba sine. Ved å bruke ei ny tilnærming til språktileigning, skal dette vere med på å seie oss meir om kor små born hentar informasjon frå når dei bygger språket sitt. Kva hentar dei frå den medfødde grammatikken og kva hentar dei frå språket dei høyrer rundt seg?

Fakultetet ønsker dem alle lykke til med arbeidet, og hjertelig velkommen som stipendiat hos oss!

– Anne Kristine (dekan) og Britt (prodekan for forskning)