Humanioraevalueringen gir et godt bilde av humaniora i Norge

Mange av dere som jobber her ved HF var i 2016 involvert i å bidra til Norges forskningsråds evaluering av humanistisk forskning i Norge. Fredag 23. juni ble evalueringsrapporten lagt frem i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Rapporten er omfattende, og med flere delrapporter for de ulike fagområdene.

20170623_094741
Mange møtte opp til fremlegging av evalueringsrapporten

For oss på NTNU er dette en god evaluering. Jeg stolt og glad over dere hos oss som er med på å markere Norge internasjonalt innen deres områder. Jeg er ikke overrasket over de som kom best ut av evalueringen, for jeg vet at dere er svært ambisiøse, publiserer i de beste kanaler og er etterspurte på internasjonale konferanser. Vi har også mange flere i kjølvannet bak disse som vi skal gi de aller beste muligheter til å vokse. Jeg er også glad for at det strategiske arbeidet vi gjør blir verdsatt og at NTNU høster anerkjennelse for de virkemidler som er utviklet for å styrke så vel spiss som bredde.

Tre hovedtendenser fra evalueringen

Etter å ha lest evalueringsrapporten er det tre ting jeg vil trekke frem på overordnet nivå.

For det første: Humaniora i stort står støtt som forskningsfelt i Norge. Rapporten slår fast at det har vært en positiv utvikling over de siste 10 år og at dette kan ses i form av publiseringsvolum, kvalitet, produktivitet, internasjonalisering, utvikling av ph.d.-utdanningen og styrking av kvalitet i forskergruppene.

20170623_100713

Panelleder Shearer West la fram evalueringsrapporten

Et viktig mål med evalueringen var å identifisere norske forskningsområder som er internasjonalt fremragende eller har et potensial til å bli det. De som har analysert oss, stadfester – ikke overraskende – at det er slike miljøer i så å si alle av de åtte definerte fagområdene, selv om ingen grupper eller institusjoner er å finne på de aller mest eksklusive arenaer, eller blant de mest fremragende institusjoner. Likevel identifiseres altså flere eksellente forskningsgrupper og det slås fast at flere har muligheter til å bli det. Da må flere enn i dag publisere mer i internasjonalt ledende tidsskrifter og på internasjonalt ledende forlag.

For det andre: De mange eksemplene på samfunnseffekter – 165 i tallet – som ble sendt inn til evalueringen, viser at humaniora har samfunnsmessig betydning og at resultatene fra en lang rekke forskningsprosjekter er relevant for mange samfunnssektorer. Jeg noterer meg at panelet ser det samme som vi erfarte: øvelsen var ny for oss og vi kan i mange tilfeller bli bedre til å klargjøre for oss selv og andre hvilke konkrete effekter disse prosjektene har. Det er likevel ingen tvil om at øvelsen var viktig for oss, at vi lærte mye av den og at det er en god måte å kommunisere resultatene av forskning på. Det er en viktig grunn til at jeg i det videre arbeidet ønsker å bruke de eksemplene vi har og mange fler i profileringen av vårt fakultet. Arbeidet med å finne fram til gode eksempler på samfunnseffekter av forskningen vår minner dessuten om følgende: Flere av våre forskere kan antakelig med fordel – og allerede i planleggingen av forskningsprosjekter – arbeide mer systematisk med spørsmålet om hvem som kan tenkes å være interessert i forskningsresultatene. Kontakt med interessenter utenfor akademia kan gi oss nye perspektiver på vår egen forskningsprosess og samtidig styrke humanioras posisjon i samfunnet.

For det tredje: Evalueringskomiteen verdsetter strategisk ledelse og prioriteringer og de etterlyser enda mer av det. Min erfaring er at dette er avgjørende for at resultater skal oppnås. Skal vi skape miljø av fremste klasse, må det satses. Derfor har vi på NTNU et stjerneprogram der særlig talentfulle forskere får ekstra midler og støtte. Andre universiteter har andre initiativ som gjør at de lykkes. Flere av oss rekrutterer utenlandske toppforskere i toerstillinger for å styrke gode miljø og vi ansetter yngre fremragende forskere i innstegstillinger. Dette knippet av virkemidler, sammen med finansiering fra Forskningsrådet og EU, gir gode vekstmuligheter for de aller beste. Vi jobber også for å løfte dem som har potensial til å bli ledende, blant annet gjort ved å prioritere oppbyggingen av forskergrupper og å kvalitetssikre de søknadene som sendes fra våre forskere.

Humaniora i Norge har også utfordringer

Vi har også et ansvar for å styrke kvaliteten i bredden. Forskere fra våre fag har samlet sett god produktivitet med et gjennomsnittstall på publikasjoner per vitenskapelig tilsatt som er høyere enn for andre fagområder i. Evalueringen viser samtidig at litt mer enn en fjerdedel (26 %) av de vitenskapelige ansatte som var med i evalueringen er helt uten publiseringspoeng. Det skyldes antakelig at flere av de evaluerte institusjonene har kort fartstid innen forskning og at mange av fagene er undervisningstunge med en stor andel lektorer blant de tilsatte. Ph.d.-studenter er også regnet med i de 26 prosentene, og de utgjør 1/3-del av de ikke-publiserende forskerne. Tallet 26 stemmer ikke for oss på NTNU, men vi ser vi en økt oppmerksomhet rundt dette som Forskningsrådet vil følge opp i det videre arbeidet.

20170623_114106.jpg

Paneldebatt etter fremlegging av hovedrapport

Revisjonen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må åpne flere av de prioriterte områdene og dermed også de store forskningsprogrammene for humanistiske prosjekter. Det var et tydelig budskap i Stortingsmelding nr 25, Humaniora i Norge, og denne politiske forventningen er fulgt opp av Forskningsrådet som allerede har invitert oss til å delta i revideringen av tre av de store programmene. Det har vi, etter gode innspill fra en lang rekke medarbeidere, spilt inn til og vi ser fram til fortsatt god dialog om dette over sommeren. Fakultetsmøtet mener at de store kulturelle endringsprosessene som har oppstått siden forrige langtidsplan ble skrevet, er et sterkt argument for opprettelsen av et nytt strategisk område i Langtidsplanen.

Evalueringen påpeker dessuten behovet for å utvikle tydeligere strategier og prioriteringer for humaniora. Den utfordringen går til institusjonene og til myndighetene. Det etterlyses blant annet flere samarbeidsarenaer for forskningsrekrutter på tvers av institusjonene. Det støtter jeg. Jeg er overbevist om at vi på mange flere områder enn det som er tilfellet i dag, kan bygge bedre doktorgradsutdanninger ved å slå ressursene våre sammen og tilby det i samarbeid med Forskningsrådet. I dag fins det 22 nasjonale forskerskoler som finansieres av Forskningsrådet. Jeg ønsker at denne ordningen utvides og omfatter flere av våre fag.

Rapporten etterlater ingen tvil om at vi på noen fag sprer ressursene for tynt utover, at det på flere områder er for stor forskjell på forskningskvaliteten mellom de store og de små institusjonene, men også at universitetene har noen svake miljøer. Blant annet er evalueringen tydelig på at flere av miljøene på fremmedspråk er for små og for oppsplittet.

Jeg forventer at vi i tida som kommer får gode diskusjoner om hva vi skal gjøre med disse utfordringene. Mer samarbeid er én måte å løfte de svakeste eller minste miljøene på. En større grad av arbeidsdeling en annen.

Helt til slutt: Jeg ser fram til diskusjoner både her på NTNU og nasjonalt med de andre fakultetene, forskningsrådet og KD om oppfølgingen av evalueringen.

Neste gang det gjennomføres en nasjonal evaluering av humaniora så er målet å ha enda flere spissmiljø og å ha lyktes i å løfte i bredden.

Anne Kristine


PS: Vil du vite hva Forskningsrådet synes om evalueringsrapporten? Jeg tok en prat med avdelingsdirektør Christen Krogh i NFR om evalueringen:

Møt forskerrekruttene våre

Det forskes som aldri før på HF, vi får stadig innvilget nye prosjekter, og siden vi for to år siden presenterte nye stipendiater så har det kommet til en hel rekke nye doktorgradsprosjekter.

(Nesten) alle som har kommet til de to siste årene har skrevet en kort beskrivelse for sitt prosjekt som du får presentert her. Når vi ser disse samlet, så slår det oss hvor mangfoldig og spennende forskning vårt fakultet rommer. Vi er stolte av å være dekaner på et humanistisk fakultet som favner så bredt – fra mer samfunnsvitenskapelige prosjekter innen STS, via hovedtyngden av prosjekter godt forankret i humanistisk fagtradisjon, til utøvende kunststipendiater på musikk.

Vi håper de som er godt i gang med sine prosjekter har funnet seg vel til rette i sitt fagmiljø, vi håper dere som er helt i startgropa får en god start her på HF, og vi ønsker dere alle lykke til med doktorgradsarbeidet.

– Anne Kristine Børresen (dekan) og  Britt Andersen (prodekan for forskning)

DOKTORGRADSPROSJEKTENE

Sortert etter institutt.

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Rita Vasconcellos d’Oliveira Bouman 

My PhD project is titled ‘Ethical dilemmas and tensions in sustainability discourses’. The aim is to clarify and reflect on the ethical strains among distinct types of sustainability discourses (scientific, business and political), in the context of climate change and resource scarcity. Such work has the potential of steering the sustainability discourse and praxis in the direction of environmental justice through the creation of concrete opportunities for the worst-off.

Anamika Chatterjee

The title of my project is: POLLUTION, ENCLOSURES AND SUSTAINABILITY OF THE GENE REGULATION KNOWLEDGE COMMONS

The Gene Regulation Knowledge Commons (GRKC) is based on a collective and collaborative effort by the Gene Regulation Consortium (GRECO) to develop a knowledge management framework that integrates the various standards and formats for storing, sharing, analysing and representing knowledge. My research focusses on the social dilemmas that arise from the practices of putting into and taking out of the GRKC and how the presence of such dilemmas give rise to pollution and enclosures in turn, affecting its sustainability. I also aim to explore the impact of a responsible and effective governance on addressing these dilemmas and hence, sustaining the GRKC.

Ragnhild Folkestad

“Music is the language of emotion”, “Music is language-like” and “Music speaks to the listener through the expression of feelings”. A plunge into the history of music aesthetics will acquaint the diver with numerous ideas, connecting music to language and the concepts of meaning, expression and understanding. What is it about music that makes us want to draw the connection to language?

In my Ph.D.-project, which has the working title Wittgenstein, language and the grammar of music, I shall base myself on analogous studies in order to explore the significance of this relation. My main purpose with this linguistic approach to the aesthetics of music, however, is not to measure the degree of kinship in question, working from a particular pre-conception of meaning, or from pre-set criteria of language-like features; but to illustrate and assess the aesthetical relevance

Mons Andreas Nyquist 

Project title: Rule-following, reference and reality

The word ‘red’ applies to red things; ‘Donald Trump’ refers to the current president of the US. What makes it the case that our words refer to what they do? One answer is that it is internal, psychological factors about human beings; another is that it is external physical or social factors in our environment. My aim in this project is to contribute to the ongoing debate in philosophy of language regarding these questions.

Institutt for historiske studier

Stine Bonsaksen

Arbeidstittel: “Democratisation by exclusion? Scandinavian Social Democracy and the Iberian transition to democracy 1974-1986”.

1970-talet var eit dramatisk tiår på den Iberiske halvøya, i det to av dei eldste diktatura i verda raskt gjekk i oppløysing. Korleis kunne ein best fremje demokratiseringa av Spania og Portugal? Skulle dei inkluderast i den europeiske demokratiske fellesskapen, eller skulle ein halde dei utanfor til dei beviseleg var stabile demokrati? Prosjektet mitt undersøkjer rolla til dei skandinaviske sosialdemokratane og det transnasjonale sosialdemokratiske nettverket i denne prosessen.  Målet er å gje den fyrste fullstendige oversikta over den sosialdemokratiske debatten kring demokratiseringa av den Iberiske halvøya.

Rakel Igland Diesen

Mitt prosjekt har arbeidstittelen ”Conceptions of Nordic Childhood and Youth in Medieval Hagiography”. Med dette arbeidet ønsker jeg å bidra til ny kunnskap om barn og barndom i Norden i middelalderen. Det gjør jeg ved å undersøke hvordan barn og unge framstilles i hagiografiske middelaldertekster, primært i helgenlegender og mirakelsamlinger. Disse hagiografiske kildene er av de eldste og mest omfattende vi har til forestillinger om barn og barndom i Norden i perioden.

Ingeborg Guldal

Mitt prosjekt har tittelen ”Natural resource regulation in Zambia and Botswana”. Jeg vil sammenligne reguleringen av gruveindustrien i Zambia og Botswana i perioden fra ca. 1930 til 1980, fra sen kolonitid til tidlig uavhengighet. Formålet er å finne ny kunnskap om hvordan landene har håndtert sin avhengighet av mineraler under ulike regimer, og hvordan dette henger sammen med økonomisk vekst og utvikling av institusjoner. Botswana har med sin diamantøkonomi utmerket seg med stabil vekst og sterke institusjoner. Zambias økonomi og politikk har derimot vært mer sårbar for brå svingninger i kobberpriser, og mineralrikdommen har ikke vært ansett som et gode for landets utvikling. Prosjektet vil kartlegge ulike reguleringsregimer i land rike på mineraler, og si noe om hvordan disse har fungert.

Sarah Dahle Hermanstad

My PhD-project is about wrecking on the Norwegian islands of Hitra, Frøya and Smøla in the 18th and 19th century, and the title is “The ocean giveth and the people taketh away; A cultural study of wrecking as a maritime activity on the islands of Hitra, Frøya and Smøla 1705-1860”. The term wrecking covers both the legal activity of salvaging wreckage after a shipwreck and the illegal activity of plundering a ship and its cargo. There were strict laws and regulations on how to deal with the many shipwrecks that occurred on the Norwegian Coast during the age of sail. However, these dramatic incidents were not just an extraordinary event characterized as a rescue operation, but also became a big part of everyday life. Even one single shipwreck could potentially bring many resources, wages and opportunities for social gatherings to the local community even years after the accident itself had occurred. This project will focus on how the locals handled these shipwrecks, in what way and to what degree they perceived the wreckage as a maritime resource and how the locals navigated between the legal and illegal salvaging activities.

Tirza Meyer

The Law of the Sea Convention and the Common Heritage of Mankind – Idealism meet political realism (affiliated with the NTNU Ocean’s Deep Sea Mining Pilot and 3ROceans)

Tirza is researching on the 1982 United Nations Law of the Sea Convention that aimed towards settling territorial disputes, agreeing on maritime boarders and the allocation of fish stocks and exploitation rights of raw materials in the world’s oceans. In the project, one aspect of the Convention is of special interest: the dispute on how to govern the areas outside national jurisdiction – the deep seabed. Tirza will be examining the origins of how the deep seabed is governed today: by the principle of the common heritage of mankind. The aim of the thesis is to illuminate the idea and ideal that constituted the implementation of the CHM to the seafloor by taking a closer look at the two main advocates of the idea at the UN: Arvid Pardo and Elisabeth Mann Borgese.

Aina Margrethe Heen Pettersen

Prosjektet mitt har arbeidstittelen: Objects from a distant place: Insular metalwork from Viking-Age burials in Norway. I dette PhD prosjektet forsker jeg på arkeologiske funn fra vikingtidens langferder, hovedsakelig irske og engelske gjenstander som ble fraktet til Norge. Ved å undersøke hvordan dette materialet ble innlemmet og brukt i Norrøne samfunn, er målet med prosjektet å belyse nye sider ved kontakten mellom Norge, Irland og De britiske øyer i denne tids perioden.

Peter Astrup Sundt

Arbeidstittelen min er The Loves of Orpheus som er en del av forskningsprosjektet The Heterosexual Tradition of Homoerotic Poetics (https://www.ntnu.edu/hethompo). Skalden Orfevs opptrer i en lang rekke greske og latinske tekster der kjærlighetsforholdene hans blir presentert på ganske ulike vis. Jeg er interessert i hvordan disse varierer og ønsker å forstå rollen de spiller i diktningen, delvis sett i lys av samfunnsutviklingen.

Maria Antonie Sæther

Mitt prosjekt handler om kriminelle kvinner i psykiatrien 1919-1987. I Lov angaaende Kriminalasyl fra 1898 ble det bestemt at kun mannlige kriminelle pasienter skulle innlegges ved Kriminalasylet. Det ble ikke opprettet en egen psykiatrisk avdeling for utilregnelige kriminelle kvinner i Norge før 1987, noe som innebar at denne gruppen pasienter ble innlagt ved ordinære asyl. Hvorfor ble det ikke opprettet en egen avdeling for kvinner ved Kriminalasylet i 1895? Jeg skal undersøke hvordan kvinnelige kriminelle pasienters lidelser og farlighet ble forstått av psykiaterne. Jeg vil videre studere i hvilken grad de kvinnelige pasientene utfordret datidens kjønns- og seksualitetsnormer og hvordan dette preget diagnostisering og behandling.

Institutt for kunst- og medievitenskap

Anne Ogundipe

The working title of my PhD project is “On the matter of participation. Examining affordance, agency, atmosphere and affect in onsite and online museum spaces.” In it, I attempt to pinpoint the material conditions that invite or inhibit audience participation in museums, while asking how these conditions might be shaped or changed in digital mediations online and with the use of digital technologies onsite. I tackle this question by co-theorizing perspectives of participation and materiality in three media aesthetic case studies, in which I focus on art museums and analog-born, digitized works of visual art. Each of the chosen works invite differing forms of participation both in the structures of the analog objects themselves, in the available technologies onsite and in the digitized surrogate objects online. The aim of the project is to examine the diversity, uniformity and experiential potential of digital technologies, as well as lending a critical eye to participation as a normative ideal in the museum sector and in current cultural policy. To do so, I will construct a conceptual toolbox to aid in my examination, wherein participation (or non-participation) is viewed as taking place in constantly shifting processes of assemblage, and is understood through the notions of affordance, agency, atmosphere and affect.

Mads Outzen

My doctoral research project has the working title “Facing Terror” and asks how cinema can partake in human resiliency after terror attacks. Therefore, it explores how mediated images, especially mediated faces, of those affected by terrorism in documentary film can contribute to a greater understanding of the consequences of terrorism, and ultimately help us deal with and heal from trauma and tragedy.

Through close analysis of different documentary films portraying surviving victims and the bereaved, from events such as the July 22nd attacks in Norway, the 9/11 attacks in the US and the Indonesian terror of 1965-1966, the project examines the ways in which these mediations guide and instruct processes of resiliency work on the part of spectators. More specifically, how they can function as empathic, affective encounters containing potential for enhanced understanding and a capacity for transformation, allowing us to experience terror, trauma and tragedy, but also moving beyond towards recovery and resiliency.

Institutt for musikk

Lars Henrik Johansen

Tittelen på prosjektet mitt er: “…chanter un Discours” – The Eloquence of Marc-Antoine Charpentiers Leçons de Ténèbres

Jeg forsker på forholdet mellom tradisjonen med muntlig foredrag og tradisjonen med musikkfremføring i Frankrike på slutten av sekstenhundretallet. Her kommer jeg borti mange spennende temaer, som forholdt mellom skrift og lyd, improvisasjons i muntlighetskulturer, problematisering av kategorisering av en kultur som skriftlighetskultur, og så videre. Forhåpentligvis kommer arbeidet både forskere og musikere til nytte.

Ronald Kibirige

Title: Reconciliation Ritual-dances and Social-cultural Reintegration in Post-war Communities of the Acholi Sub-region in Northern Uganda: Bodily Skills and Hidden Meanings in Indigenous Music and Dance Practices

This research investigates the ideological flow of dance movement and its lived ethnochoreomusical expressions, phenomenological compositions and emic artistic structures. The core purpose of this ethnographic study is to uncover, make accessible (through education), as well as bring to the fore the potentials of embodied practices of indigenous music and dance in siting, and mitigating present-day community challenges such as reconciliation and social-cultural reintegration.

Mathieu Lacroix

The title of my project is Deus Ex Machina: An Overview of Digitals Tools & Methods in Mixed Music. This project will look at how the compositional process is influenced by digital tools and methods, and vice-versa. How does score following or live processing affect the compositional possibilities of a piece? The aim of the research is to explore how electronics have changed our method of composing contemporary classical music.

Stian Westerhus

Tittel på prosjekt: The Shape Of Concerts To Come

Artistic Research project. Ten years as a touring improvising musician and composer in a club environment has led to my instrument being incomplete without the PA-system just as the performative aspects of my music in a concert is standardised on the club stage. The Shape Of Concerts To Come seeks to research what this incorporation and standardisation of technical solutions has added to my instrument, my compositional thinking and improvisatory playing, and to explore what gains lie in expanding this performative standard, both instrumentally as well as creatively.

Institutt for språk og litteratur

Nicole Busby

The working title of my project is “Studying in a second language: investigating academic English reading proficiency among Norwegian university students”. Research has shown that people read more slowly in their second language than in their first language, even when they are highly proficient in that second language, so I’m interested to see what this means for Norwegian students who are usually assigned much of their course reading material in English. I’m particularly interested in finding out more about what factors contribute to slower reading in a second language and whether this also affects comprehension. I plan to examine reading speed, academic vocabulary knowledge and reading strategies among Norwegian university students to investigate how well they are prepared for reading academic texts in English.

Anne-Karoline Sunde Jakobsen

Jeg jobber med prosjektet «Reconstructing the traumatic past: twenty-first century British fiction of the Second World War». Her ser jeg på hvordan andre verdenskrig representeres i et utvalg britiske romaner skrevet i det tjueførste århundret.  Målet med prosjektet er å finne ut hvilke strategier disse romanene benytter seg av i sin fremstillingen av krigen. Ved å se på romaner om andre verdenskrig spesifikt søker jeg også å bidra til den pågående diskusjonen om hvordan litteratur representerer traumatiske historiske hendelser.

Silje Margrete Ohren Strand

The title of my project is “Interpreter-mediated consultations in primary care: Doctor – minority patient’s role-relational interactional dynamics in Norwegian healthcare delivery.”

The aim of this project within applied linguistics is to investigate the structural and interactional trajectories in interpreter-mediated consultations at general practitioners in the Mid-Norway region, and to study how the interaction between the doctor and the minority patient is secured and accomplished through the interpreter.

Data is collected through video recordings, and the study’s focus is on two groups of patients – of French and Russian origin or linguistic background. The project prioritizes investigating the role performance of qualified interpreters, with a preliminary pre-understanding that the interpreter’s experience and qualification will be of importance.

The project is framed as a qualitative, discourse analytic investigation, and the overall theoretical framework is embedded in a dialogical and interactional approach to talk and interaction (Linell 2009), useful for shedding light on the complexity of interaction and how it is affected by institutional structures. I will also apply a multimodal approach to investigate the socially and culturally situated construction of meaning, assuming that representation and communication always draw on a multiplicity of modes, all of which contribute to meaning.

Anne Mette Sunde

Tittel: Lexicon and structure. The role of English influence on Norwegian.

Doktorgradsprosjektet mitt handler om språkkontakt mellom engelsk og norsk. Mer spesifikt undersøker jeg hvordan engelsk påvirker norsk i form av ulike indirekte lån, dvs. konstruksjoner og betydninger fra engelsk som vi bruker på norsk ordmateriale (f.eks. å stå ut og å stresse et problem). Utgangspunktet for prosjektet er at veksten i denne typen lån er et tegn på en økende engelskkompetanse blant nordmenn. Et av målene med prosjektet er dermed å dokumentere hvordan økte engelskkunnskaper bidrar til å endre norsk.

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Martin Anfinsen

Mitt prosjekt har arbeidstittelen “Kjønn, teknologi og vitenskap».

Tradisjonelt har husstanders energikonsumpsjon blitt sett på som en kjønnsnøytral aktivitet – primært forklart gjennom inntektsforskjeller – men hvor godt stemmer egentlig dette bildet? Fra før av vet vi at beslutninger i husstanden vedrørende arbeidsdeling, innkjøp, og konsum er resultat av komplekse forhandlingsprosesser. Hvordan organiseres familiens daglige gjøremål? Vektes ulike prioriteringer i oppussingsprosjekt ulikt? Hvem er det som tar beslutningen når familiens neste bil skal anskaffes? Alt dette er eksempler på faktorer som bidrar til å påvirke familiers totale energiregnskap.

Dette prosjektet undersøker hvilken rolle kjønn, eller kjønnede stereotypier, spiller i disse forhandlingsprosessene, og i hvilken grad kjønn er en relevant kategori for å forstå husholdningers energibruk. Ytterligere innsikt i dette vil gi oss et bedre og mer effektivt grunnlag for planlegging og tilrettelegging av fremtidens energisamfunn.

france rose hartline 

france forsker på effekten av lovreformen (juli 2016) som gjør at enkeltpersoner i Norge kan endre sitt juridiske kjønn uten medisinsk sterilisering eller statlig vurdering. Basert på den poststrukturalistiske rammen av queer teori, undersøker frances forskning hvordan trans * folks personlige erfaringer og sosiale roller er formet av lovreformen. Spesielt fokus gis til det sosio-juridiske rammeverk som former kulturelle forståelser av kjønn. Gjennom intervjuer med trans*personer som har endret sitt juridiske kjønn etter lovenendringen ble vedtatt, og en analyse av lovendringen og tilhørende materiell, søker france å demonstrere hvordan subjektiviteter blir materialisert gjennom kjønnet medborgerskap. Målet hans er å både utforske sammenhengen mellom juridisk identitet og personlige erfaringer, samt bidra til økt kunnskap i offentlige og statlige diskusjoner om hvilke endringer som kan være best for den norske trans* bevegelsen. Han begynte i mai 2016 og håper å fullføre sitt arbeid innen mai 2019. Ønsk ham lykke til, han vil trenge det.

Maria Bårdsen Hesjedal

The title of my project is «Enacting Responsible Research and Innovation (RRI) in Biotechnology». My PhD will be within Science and Technology Studies, and the project will also be linked to the Center for Digital Life Norway (DLN) and its ongoing RRI-work. DLN is a national center for biotechnology research and innovation and represents a pioneering national initiative on biotechnology research requiring interdisciplinary cooperation. In my project, I will work together with social scientists, humanists, and biotechnological researchers on the development of how Responsible Research and Innovation (RRI) is understood, and its practical applications. I will investigate how RRI can be translated into practice in biotechnology and how RRI can be developed further in this context. Methodologically, I will do this by following and interviewing researchers and by experimenting with and by comparing different methods of RRI in two or three ongoing projects related to DLN.

Tanja Plasil

My project is called: Best Before: The Construction, Practice and Consequences of the Expiration Date.

Most people accept the expiration date as given without questioning who has created it and how long a product is actually safe to consume. However, if taken as a socially constructed governmental technology, rather than a naturally given, the expiration date consists of an array of underlying mechanisms, relations and interactions. The implementation, nationally and internationally, of this governmental technology did not only standardize the shelf life of goods, but also transformed the ways goods are created, produced, sold, consumed and discarded off. This project examines the construction, practice and consequences of the technologies and social interactions that make up the expiration date.