Etterlengtet oppsving i søkertall til bachelor

I forrige uke fikk vi årets søkertall, og hvis vi ser alle HF-studier under ett så har vi en økning i søkertall på 4,7 % til våre studieprogram. Dette er helt på linje med økningen i søkertallene til grunnstudier på landsbasis (Samordna opptak). Så hva ligger bak disse tallene for våre studier?

38321107795_80381cc406_k

Fra årsstudier til bachelor

SøkertallFørst og fremst noterer vi en svært gledelig økning i søkingen til våre bachelorstudier på 13,2 %. Det har lenge vært et mål for oss på HF å dreie søkerne fra årsstudier til bachelorstudier, blant annet fordi flere bachelorkandidater er viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudier. Dette ser vi ut til å ha lykkes med i år. Økningen til bachelor er dessuten større både i prosent og rene tall enn nedgangen i søking til årsstudier (-3 %), så dette utgjør en pen vekst i søkertall for oss.

I tillegg øker søkingen til lektorprogrammene våre med 11,3 %, mens mastertallene viser en liten nedgang (-2,5 %). Mer om dette litt senere.

Det er flere bachelorstudier som har bidratt til at økningen i søkertallene har blitt så pass stor. Den største enkeltgrunnen til at bachelortallene øker så mye er den nyopprettede studieretningen i statsvitenskap på bachelor i europastudier, der hadde vi 98 søkere. Vi ser dessuten en tendens til at allerede populære studieprogram som film- og videoproduksjon, musikkteknologi og historie har økning i søkertall. En fin økning finner vi også på arkeologi, kulturminneforvaltning og medievitenskap, mens bachelor i fremmedspråk sliter med å tiltrekke seg søkere.

Populære lektorstudier

At bachelorstudiene i fremmedspråk ikke har økning i søkertallene kompenseres til en viss grad av at lektorstudiene våre gjør det bra. Her ser vi en gledelig økning på særlig engelsk og fransk, tysk øker også noe, mens nordisk og historie holder seg på stabilt gode søkertall som i fjor.

Årsstudier

Selv om årsstudiene totalt opplever en viss nedgang i søkertall, så er det noen av årsstudiene som gjør det veldig godt. Filosofi har en økning fra 41 til 62 søkere, og fagene musikkvitenskap, kunsthistorie, STS og medievitenskap øker mye.

Nedgang master

Vi hadde håpet på en økning i søkertallene til master i år etter at mange fagmiljø har lagt ned et godt og målrettet arbeid i å rekruttere flere til masterstudiene sine. Slik ble det dessverre ikke, men vi håper at alt det gode arbeidet som er gjort hittil vil gi gevinster på sikt, og vi skal fortsette å satse på tiltak for å øke rekrutteringen til masterstudiene våre. Satsinger som forsterka master, økt læringstrykk og varierte undervisnings- og læringsaktiviteter vil fortsette og forhåpentligvis gi uttelling på sikt. Hvis vi dessuten klarer å få flere til å gjennomføre bachelorstudiene så har vi gode forutsetninger for økt masterrekruttering. Årets økning i bachelortallene gir grunn til optimisme her.

I tillegg bør det nevnes at nedgangen i søkning til master også kan skyldes omlegging i opptaksordningen. Tidligere ble masteropptakene gjort fakultetsvis, og omleggingen til felles masteropptak for hele NTNU kan ha påvirket søkertallene til de av våre studier med bredt opptaksgrunnlag i negativ retning. Det er altså for tidlig å si om nedgangen i søkertall vil påvirke studenttallet i negativ retning.

38321021135_a3acfd8cfe_k

Internasjonale masterprogram

Europastudier opplever i år nedgang i søkertallet etter omlegging til internasjonalt masterprogram. Det er ikke uvanlig at internasjonale program bruker litt tid på å «sette seg», så dette er et kjent mønster. Vårt andre nye internasjonale masterprogram, Music, Communication and Technology (MCT) som vi tilbyr i samarbeid med UiO har muligens tatt noen søkere fra vårt norske masterprogram i musikkteknologi som opplever nedgang i søkertall, men det er vanskelig å si, siden UiO gjør opptaket til MCT.

Ikke bare nedgang på master

Av gledelige nyheter på master ser vi at arkeologi, musikkvitenskap, drama og teater, samt film- og videoproduksjon har en solid økning i sine søkertall. Fremmedspråkene har få søkere, men vi noterer oss at fransk har doblet antallet mastersøkere fra 3 i fjor til 6 i år.

Veien videre

Alt i alt må vi si oss fornøyd med søkingen til HFs grunnstudier i årets søkertall. Nå er det viktig å videreføre og videreutvikle alt det gode undervisningsarbeidet som foregår rundt i store og små fagmiljø, slik at flest mulig som starter på grunnstudier fullfører bachelorløpet. Dette, sammen med å fortsette utviklingen av attraktive og faglig solide studieprogram, og vedvarende arbeid med masterrekruttering, skal gi resultater når senere års søkertall foreligger. Her har vi alle en jobb å gjøre, og vi gleder oss til fortsettelsen!

-Anne Kristine