Samarbeid gir styrke: Nytenkende masterprogram i musikkteknologi

I dag har HFs nye internasjonale masterprogram «Music, Communication and Technology» (MCT) fått sin offisielle åpning, gjennom et flott arrangement i Institutt for musikks lokaler i Olavshallen og hos Institutt for musikkvitenskap ved UiO. Nye masterprogram oppretter vi svært sjeldent nå for tiden, og hvis det skjer er det av en særlig god grunn. Det er tilfellet for denne masteren, som ikke bare samler internasjonale studenter med en klar tverrfaglig interesse, men som også hører hjemme på to universiteter, NTNU og UiO – samtidig. Dermed måtte det to rektorer til for å offisielt åpne studiet i dag.

 

Å skape gode løsninger med musikkteknologi

Studieprogrammet har musikkteknologi som felles faglig plattform. Studentene skal med dette som utgangspunkt utforske hvordan vi kommuniserer lydlig med digitale verktøy, og hvordan slik kommunikasjon fungerer i samhandlingssituasjoner på tvers av geografiske avstander.

Studiet inneholder et tydelig element av entreprenørskap, og studentene som har startet studiet i høst vil raskt bli utfordret av eksterne samarbeidspartnere, med oppgaver og problemstillinger de skal finne løsninger på – løsninger som kommer samfunnet rundt oss til gode. Her skiller mastergraden Music, Communication and Technology seg fra det eksisterende masterstudiet i musikkteknologi ved Institutt for musikk, som primært er rettet mot kunstnerisk utøving, lyddesign og musikkproduksjon.

Ett felles masterprogram: to institusjoner

MCT er en Joint International master’s degree, en fellesmaster for studenter ved NTNU og UiO. Studiet har tilsammen inntil 20 plasser. Som en tverrfaglig innrettet, internasjonal master ønsker studiestedene en bredt sammensatt studentgruppe, både med tanke på faglig bakgrunn og nasjonalitet. Det første MCT-kullet teller 7 studenter ved NTNU og 11 ved UiO. Du kan møte det første kullet på MCT-bloggen, og vi ser frem til å følge med på deres arbeider.

En tverrfaglig humanistisk mastergrad

Mastergraden i Music, Communication and Technology er tverrfaglig master som kombinerer innsikter fra flere ulike fagtradisjoner: estetiske, humanistiske og teknologiske. Graden profileres med at den er for teknologiske humanister. Kunnskap om musikk og hvordan musikk virker i en kommunikasjonssammenheng utgjør kjernen i studiet. Teknologi, først og fremst digital teknologi, er verktøyet studenter må ha ferdigheter i å bruke. Kompetansen man tilegner seg er knyttet til hvordan musikk og teknologi kan kombineres for å skape faktiske løsninger på et uttrykt problem eller behov, og til det å anvende humanistens ferdighet i å reflektere kritisk over løsningene som skapes.

MCT er med andre ord en tydelig humanistisk mastergrad, og det er en klart nytenkende humanistisk mastergrad. Den er nytenkende fordi den er felles for to institusjoner, som bruker kompetansen fra to ulike fagmiljøer innenfor samme felt til å gi undervisningen en ekstra tyngde så vel som bredde. Den er nytenkende fordi den så tydelig retter seg mot det å skape løsninger på klart definerte oppgaver i en samfunnsmessig kontekst – særlig knyttet til kommunikasjon. Sist, men ikke minst, er den nytenkende fordi den bygger på at studentene ved de to institusjonene skal oppleve å ha et felles lærested som samler dem: en digital plattform for sanntidskommunikasjon, som de også skal videreutvikle som en del av studiet.

 

Portalbasert undervisning

Et sentralt sted for undervisning og læring på campus er den såkalte portalen, der studentene skal være tilgjengelig for hverandre via høykvalitets lyd og bilde over nett.  Portalen skal brukes som arena for samlinger, diskusjoner, presentasjoner, seminar, gruppearbeid og – fordi dette er et studie som springer ut fra musikk – også konserter.

MCT er dessuten basert på læringsformer som er hensiktsmessig for to-campusløsningen, med utstrakt bruk av digitale læringsverktøy, undervisning bygget på prinsippet om omvendte klasserom, og problembasert læring i tverrfaglige team på tvers av studiested. Dette er læringsformer som knyttes til det vi forstår som studentaktive læringsmiljø. Det unike med MCT er at et helt program bygger på disse læringsformene – og det vil derfor være ekstra interessant å kunne se til studiet for å trekke ut erfaringer som andre av fagmiljøene her ved HF vil kunne lære av og hente inspirasjon fra.

Forskningsmiljøer i samarbeid om nytenkende undervisning

Masterstudiet MCT er et samarbeid mellom to fagmiljøer: Musikkteknologi ved NTNU og den mer kognitivt orienterte delen av musikkvitenskap ved UiO. Miljøet i Oslo (fourMs) ble i HumEval beskrevet som et verdensledende norsk forskningsmiljø, og det er også involvert i et Senter for fremragende forskning, RITMO.

Music Communication and Technology har blitt en realitet til fordi to fagmiljøer bestemte seg for å samarbeide om et studietilbud, rekruttere studenter til hvert sitt studiested for et felles, likeverdig undervisningstilbud. Vi mener samarbeid av denne typen er en vei flere vil kunne vurdere å gå, fordi det kan gi en undervisningsmessige gevinst og robusthet i fagmiljøets sammensetning og omfang.

I tillegg til dette danner masterprogrammet grunnlaget for SALTO, et rektorstøttet pedagogisk utviklingsprosjekt knyttet til NTNUs Toppundervisning. SALTO (StudentAktiv Læring med To-campus Organisering) drives fra Institutt for musikk og ledes av førsteamanuensis Sigurd Saue, med problemstillinger knyttet til nettopp to-campusbaserte undervisningformer. For NTNU er dette blitt høyaktuell tematikk gjennom fusjonen, og de mange samordnede programmene som nå gir undervisning til studentgrupper på flere campus samtidig, og gjennom desentraliserte løsninger. Når det for SALTOs del er masteren i MCT som er utgangspunktet for utvikling av gode pedagogiske løsninger med sanntids samhandling, ressursdeling og kommunikasjon på tvers som bærebjelker, vil disse løsningene også komme andre flercampus-studier til gode. I MCT ligger det dessuten en forventning om at studentene skal opparbeide seg teknisk kompetanse i det å drifte det sanntids kommunikasjons- og samhandlingssystemet som studieprogrammet benytter seg av, og på den måten vil MCT utdanne kandidater som er svært godt rustet til å finne gode løsningene for liknende systemer.

Vi er stolte av at HF huser et slikt masterprogram, og har store forventninger til hva studenter og fagmiljøet vil kunne oppnå. Vi gratulerer med den offisielle åpningen, og ønsker alle de involverte lykke til!

– Sara

Vi gleder oss til nytt studieår

I år har vel 13.000 nye studenter takket ja til studieplass ved NTNU. Mer enn 1700 av dem har sagt ja til å begynne på studier hos oss på HF. Bare SU- og IE-fakultetet tar imot flere  studenter på grunnstudier enn oss.

Velkomstseremonien for de nye studentene i formiddag var høytidelig og flott. Mens denne bloggen skrives, er de nyankomne i ferd med å innta Dragvoll og Olavshallen og det myldrer av spente, forventningsfulle studenter. Vi som jobber her, er jammen heldige som får være med dem i en viktig periode i livet. Vi vet at dere nå står klare til å ta vel imot dem.

Rektor Gunnar Bovim foran folkehav på NTNUs immatrikulering 2018

Immatrikulering 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Hva er så status for opptaket som er gjort for det kommende studieåret? Dette er hva tallene for HF sier, nå når semesteret tar til.

Grunnstudier

Opptaket til grunnstudier er jevnt over positivt. 747 har takket ja til plass på bachelorprogrammene våre så langt, mens 657 har sagt at de ønsker å begynne på årsstudiene våre.

Vi hadde i år ei opptaksramme på 665 studenter totalt på bachelor. Det vil si at vi etter ja-svarene ligger godt over totalramma, noe som er gunstig når vi av erfaring vet at en del studenter av ulike årsaker faller fra tidlig i studiene. I fjor lå vi langt lavere på samme tidspunkt. En rask sammenligning med 2017-tallene viser at vi gjennom Samordna opptak har vel 70 flere ja-svar til bachelorstudiene enn vi hadde i fjor.

Når det gjelder årsstudiene, har vi fått omtrent 50 flere ja-svar enn det vi hadde i fjor. Dette er vi svært fornøyde med, og vi håper at det å begynne på årsstudium vil kunne inspirere flere til å gå viderepå et bachelorprogram ved HF.

På lektorprogrammene fyller vi «som vanlig» rammene på historie, engelsk og nordisk. I tillegg har vi i år også fine kull også på fransk og tysk lektor, med henholdsvis 10 og 9 ja-svar.

Det er ikke så lett å framheve enkeltstudier, i og med at vi jevnt over fyller godt opp. Likevel er det verdt å trekke fram at vi får kull av en viss størrelse på bachelor i både fransk og tysk, med henholdsvis 9 og 7 ja-svar. Dette er svært positivt for fremmedspråkene våre!

Folkehav utendørs på NTNUs immatrikulering 2018

Immatrikulering på Gløshaugen 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Studier med høye opptakskrav

Når opptakstallene for ulike studier presenteres hvert år, er det stor oppmerksomhet knyttet til hvilke studier det er vanskeligst å komme inn på. Humanistiske fag står sjeldent på disse ti-på-topp-listene. Men om våre studier ikke når opp på topp-ti, har vi flere studieprogram som det er krevende å komme inn på. De som velger årsstudier i fransk med didaktikk i Caen må ha 54,8 poeng, mens lektor i historie krever 54,6, bachelor i film- og videoproduksjon 54,0 og årsstudiet i tegnspråk 53,1.

2-årige masterstudier

Når det gjelder toårig master, har vi fått 214 ja-svar til 239 plasser. Vi ligger altså litt under ramma, men det er likevel flere enn vi hadde i fjor. Det er bra, både fordi det over flere år er jobbet målrettet i fagmiljøene for å få flere studenter til å velge master og fordi samfunnet trenger flere med master fra våre fag.

Vi er vant med at studenttallene for masterprogrammene varierer. De integrerte lektorprogrammene i engelsk, nordisk og historie har store kull på henholdsvis 46, 44 og 28 studenter. I år har vi også tatt opp mange til film- og videoproduksjon (16 ja-svar), historie (31), kulturminneforvaltning (14), musikkvitenskap (13) og studier av kunnskap, teknologi og samfunn (18).

Ellers er det verd å nevne at European Studies – som er nytt som internasjonalt program – får 15 nye studenter og at det nye nasjonale studieprogrammet i Music, Communication and Technology som vi har sammen med Universitetet i Oslo får 6 nye studenter i Trondheim.

To smilende studenter med skilt hvor det står "Lektor"

Studentene har strømmet til Dragvoll for å møte faddergruppene sine i dag! Foto: Andrea H. Tiltnes

En av våre aller viktigste oppgaver

Undervisning utgjør halvparten eller mer av stillingene til de fleste av dere som er vitenskapelig ansatte. Det å undervise nye så vel som etablerte studenter er et viktig samfunnsoppdrag, og vi vet at ansatte ved HF legger ned en enorm arbeidsinnsats for å gi studentene våre positive, tankevekkende, utfordrende og inspirerende møter med fagene vi underviser i. Dette er arbeid som også studentene ser og anerkjenner, og det er ikke uten grunn at Studentrådet har opprettet en egen undervisningspris for å hedre gode undervisere ved vårt fakultet.

Heldigvis er dette arbeid som også gir oss mye tilbake. Å se at studentene får aha-opplevelser, opplever mestring og blir stadig mer selvstendig tenkende og kunnskapsrike gjennom studiene er et stort privilegium, og ikke rent sjelden lærer vi som undervisere mye selv, gjennom spørsmål fra og diskusjon med studentene. Våre studenter skal vite at vi også setter stor pris på dem!

Vi ønsker alle ansatte og studenter velkommen til et nytt studieår, vi gleder oss til å ta fatt sammen med dere!

– Anne Kristine og Sara