Choreomundus – tette partnere i dansestudier

Det humanistiske fakultetet (HF) er stolte over å være vertsfakultet for den første NTNU-koordinerte EU-mastergraden i Erasmus Plus (tidligere Erasmus Mundus) – en internasjonal master i dans!

Den fulle tittelen på masterprogrammet er International Master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage. «Choreomundus» brukes som akronym på programmet, og det henspiller for det første på den etnokoreologiske komponenten i studieprogrammet. Etnokoreologi er studiet av dans ved bruk av bl.a. etnologiske og antropologiske perspektiver. Andre ledd i akronymet er hentet fra «Erasmus Mundus», som var den opprinnelige benevnelsen på Europakommisjonens master- og ph.d.-programmer.

85 studenter fra 46 land!

I skarp konkurranse med andre søknader, godkjente Europakommisjonens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i juli 2011 opprettelsen av Choreomundus som fellesgrad under Erasmus Mundus. I august 2012 tok vi imot de første 20 studentene.

Første studentkull. Foto: Senter for folkemusikk og folkedansProgrammet har nå gjennomført fem opptak, og har tatt opp 85 studenter fra 46 land. Alle kontinenter er representert, og det har i gjennomsnitt vært fem søkere pr. studieplass.

Partnerne

Choreomundus’ konsortium består av tre læresteder i tillegg til NTNU:

Dans i sentrum – flere perspektiver og flere kulturer

I Choreomundus-programmet studerer studentene dans og andre utøvende bevegelsesformer (rituelle praksiser, kampsport, spill og fysisk teater). Dette studeres som immateriell kulturarv, og med hjelp av perspektiver hentet fra etnokoreologi, danseantropologi, dansevitenskap og kulturminnevern.

Studentene studerer ved alle partnerinstitusjonene, i alle fire land, i løpet av det toårige studieprogrammet. Dette åpner for at de tilegner seg et bredt spekter av teoretiske tilnærminger og metoder og skaffer seg førstehånds kunnskap om en rekke kulturelle og geografiske områder. Som et integrert felles-europeisk studieprogram, blir Choreomundus-studentene tildelt en grad fra alle fire institusjoner Hver institusjon tar fullt ansvar for hele programmet, ikke bare den delen det leverer. Grunnlaget for å gjøre dette, er et tett faglig samarbeid bygd opp over flere år.

Choreomundus er et eksempel på et studieprogram som eksisterer i kraft av aktiv faglig nettverksbygging, både på forsknings- og utdanningssiden. Uten samarbeid på tvers ville det ikke vært mulig for noen av universitetene alene å stable et slikt studieprogram på beina. Choreomundus’ store styrke er nettopp det sterke faglige nettverket mellom kolleger i ulike land. Dette var også en forutsetning for utdanningssamarbeidet da det kom i gang, og det har sikret at forsknings- og utdanningssamarbeidet har gått hånd i hånd etter at Choreomundus kom i gang.

Alumni-konferanse

25.–27. august 2016 arrangerte Choreomundus-konsortiet og vårt Institutt for musikk en Choreomundus alumni-konferanse. Nesten 50 studenter deltok, blant dem tidligere studenter og nåværende studenter fra alle fem kull siden 2012. Alumniene fortalte om sine nåværende jobber og stillinger. En av dem jobber i et departement med vern av immateriell kulturarv, andre har fortsatt en akademisk karriere og er ph.d.-studenter nå, atter andre er gründere og har etablert egen virksomhet.

De som deltok på konferansen fra fakultetsledelsens side ble mektig imponert over de kunstneriske innslagene vi fikk ta del i og de faglige innleggene vi hørte på i de mange panelene. Det var dessuten flott å se hvor sterke og tette bånd som har oppstått mellom studentene, også på tvers av kull. Og det var en fryd å se hvor godt fagkoordinatorene fra de fire studiestedene samarbeidet med hverandre! De utgjør et kjerneteam i programmet.

Under konferansen ble professor emeritus Egil Bakka med rette takket for sitt arbeid med å grunnlegge dansevitenskap og initiere Choreomundus. Denne takken ble formidlet av mange, blant annet av nåværende fagkoordinator Gediminas Karoblis fra Institutt for musikk som representerer HFs vertskap i konsortiet.

Foto: Senter for folkemusikk og folkedansFakultetsledelsen ønsker at flere orienterer seg mot Erasmus Plus. Som Choreomundus er et meget godt eksempel på, er faglig nettverksbygging viktig på utdanningssiden. Vi håper at flere inspireres til å bruke faglige nettverk for å utvikle utdanningssamarbeid på tvers av land og institusjoner. Det gir nye muligheter for å fremme og videreutvikle eget fagmiljø, i studier og i forskning.

Svein Gladsø
prodekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

Anne Kristine Børresen
dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

(Alle foto: Norsk senter for folkemusikk og folkedans)

Vellykket oppgaveseminar ved Institutt for musikk

I forrige uke arrangerte NTNU Bridge og Institutt for musikk (IM) oppgaveseminar. Oppgaveseminaret fungerer som en møteplass mellom studenter, fagansatte og eksterne aktører som er interesserte i å få ny kunnskap om eller til sin virksomhet.

NTNU Bridge har tidligere arrangert slike fag- og oppgaveseminarer for både Institutt for språk og litteratur og Språkrådet, og Institutt for historiske studier og Norsk oljemuseum. Nytt i forrige uke var den store oppslutningen og interessen fra både studenter og eksterne organisasjoner og bedrifter. Hele 8 virksomheter møtte studenter og ansatte ved IM, noe som viser at vi på HF har mye å bidra med til aktører utenfor universitetet.

De eksterne deltakerne på seminaret var Rockheim – Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock, Pstereo, Kulturenheten i Trondheim kommune, Norsk kulturskoleråd, Trondheim Calling, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Juba Juba og Ringve musikkmuseum.

På programmet stod korte presentasjoner av de eksterne virksomhetene, og deretter gruppearbeid hvor studentene kunne bli bedre kjent med de ulike aktørene og diskutere ulike tema for oppgavesamarbeid.

Både studenter, eksterne og ansatte ved instituttet var strålende fornøyde med dagen, og tilbakemeldinger tyder på at dette vil føre til både nye masteroppgaver, og at det kan bli et årlig arrangement.

Deltakere på oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Deltakere på oppgaveseminaret hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Senest i går stod en kronikk på trykk i Aftenposten som påpekte hvilken ubrukt ressurs som ligger i norske masteroppgaver. Jeg tror én god måte å spre kunnskapen til masterstudentene våre på er nettopp oppgavesamarbeid med eksterne.

Takk til Institutt for musikk og NTNU Bridge som har gjennomført et godt seminar som studentene virkelig satte pris på. Jeg ønsker dere lykke til med å videreutvikle dette samarbeidet, og håper flere andre av våre institutter følger på!

Anne Kristine

Gruppearbeid, oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge

Gruppearbeid på oppgaveseminar hos Institutt for musikk. Foto: Sigri Aas, Studentassistent NTNU Bridge