Hva skjer nå, ett år etter humanioraevalueringen?

Forside fra evalueringsrapport om humaniora i NorgeEvalueringen av norsk humanistisk forskning ble lansert for ett år siden. Evalueringen omfattet 36 institusjoner og 2300 innmeldte forskere, den ble utført av åtte internasjonale fagpaneler, og en hovedkomité bestående av lederne fra de åtte panelene. Evalueringsrapporten kom med en rekke anbefalinger for å styrke humanioraforskning i Norge, både til institusjonene, Forskningsrådet og til Regjeringen. Jeg blogget om lanseringen for et år siden, nå er det tid for å se på oppfølging av evalueringen.

Forskningsrådets oppfølging

Forskningsrådet har satt av 93 millioner kroner til oppfølgingen av evalueringen. I oppfølgingens første fase har Forskningsrådet brukt midler på støttetiltak til forskergrupper som fikk karakteren 4 eller 5 og enkeltforskere som fikk gode evalueringer. Hensikten er å styrke de prioriterte gruppene ved å gi dem finansiering til økt internasjonalt samarbeid gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

 • Gjesteforskerstipend, utenlandsstipend, støtte til å arrangere workshops/møter og deltagelse på internasjonale konferanser.
 • Stipendiatstillinger
 • Prosjektetableringsstøtte for utvikling av prosjektsøknader til internasjonale konkurransearenaer

I tillegg ønsker forskningsrådet å bidra til at enkeltforskere som gjennom sin innsats har vært medvirkende til at fagmiljøet har fått god evaluering, får mulighet til å ferdigstille og utgi forskningsarbeider av høy kvalitet gjennom støtte til forskningssabbater på inntil 3 måneder.

Vår andel av denne oppfølgingen består hovedsakelig av nettverkstiltak til 3 forskergrupper, stipendiatstillinger til to forskergrupper og såkalte «minisabbater» til fire enkeltforskere.

Utvalg for langsiktig oppfølging av evalueringen

Den neste fasen, som skal handle om den langsiktige oppfølgingen av evalueringen, har nettopp startet. Et oppfølgingsutvalg er nylig oppnevnt. Det består av:

 • Arne Bugge Amundsen, HF UiO (leder)
 • Bjørn K. Myskja, HF NTNU
 • Marie Theres Federhofer, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdannining, UiT
 • Terje Lohndal, HF NTNU
 • Elin-Sofie Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold
 • Alexander Refsum Jensenius HF UiO
 • Liv Ingeborg Lied, Menighetsfakultetet
 • Kjersti Fløttum, HF UiB

Oppfølgingsutvalget skal ta tak i de viktigste funnene og utfordringene beskrevet i evalueringen og gi tydelige anbefalinger om hvordan den bør følges opp på lengre sikt. Utvalget er dessuten bedt om å diskutere konkrete tiltak og tilpasninger i virkemiddelapparatet, hovedsakelig innen eksisterende budsjettrammer, for å nå målene. Anbefalingene skal rettes til de ulike aktørene med ansvar for å følge opp humanioraevalueringen: Forskningsrådet, de evaluerte institusjonene og finansierende departementer.

Evalueringspanelet pekte på at det innen humaniora bør være en balanse mellom arbeid i grupper og arbeid blant enkeltforskere. Samtidig pekte de på at organiseringen i grupper ser ut til å ha kommet kortere enn i andre land. Utvalget bes vurdere tiltak for å styrke utvikling av gode forskergrupper.

Andre eksempler på områder oppfølgingsutvalget kan gå inn på er:

Samfunnsbidrag og samfunnsutfordringer

 • Hvordan ta ut potensialet for samfunnsbidrag fra forskningen gjennom virkemiddelapparatet.
 • Tiltak for bedre dokumentasjon av forskningens samfunnseffekter.

Utvikling av enkeltfag

 • Anbefalinger om hvordan virkemiddelapparatet og institusjonene kan bidra til å styrke forskningen på områder som er særlig fremhevet i humanioraevalueringen, eksempelvis moderne språk og litteratur (fremmedspråk).

Rekruttering og kjønnsbalanse

 • Tiltak for å redusere gjennomføringstiden og gjennomsnittsalder for ph.d.-utdanninga, for eksempel ved å etablere flere forskerlinjer.
 • Anbefalinger om hvordan kvinneandelen blant postdoktorer kan stabiliseres.

Digitalisering og infrastruktur

 • Tiltak ved institusjonene for å utvikle relevant forskningsinfrastruktur, med særlig vekt på nasjonalt samarbeid.

Utvalget hadde sitt første møte i denne uken. Vi ser fram til å blir orientert om diskusjonene de har, og ikke minst de rådene de gir. Dere kommer helt sikkert til å få høre mer om det etter hvert.

God sommer

Min sommerferie står for døra. Jeg gleder meg til den. Det håper jeg alle andre på HF gjør også!

Riktig god sommer!

Anne Kristine

Gode opptakstall for HF før nytt studieår

Snart braker det løs igjen. Et sommerstille Dragvoll vil i denne uka forvandles til en sydende campus, fylt opp av studenter. Noen er husvarme allerede, andre er helt ferske og spente på hva studiene og studentlivet vil bringe. De har valgt å komme til oss og våre fag. Da er det bra at mange har lagt engasjement og klokskap i å planlegge mottaket av dem og snart står klare til å innvie dem i våre faglige kulturer, gi dem ny innsikt og ikke minst inspirere dem til kritisk og selvstendig tenkning. Det er et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Gode opptakstall for HF

Mange studenter har i dag takket ja til plass på våre grunnstudier. Det skal blogges mer om hvor mange, og hvordan disse fordeler seg på fag og mellom integrert lektorutdanning, bachelor- årsstudier og mastergrad når analysene av opptakstallene er ferdig. Her nøyer jeg meg med å si at opptakstallene er gode. På lavere grad har vi fylt opp alle studieplassene og det er vi meget fornøyde med. På flere av våre masterprogram har vi fremdeles ledige plasser. Det er ikke uvanlig, men vi skulle gjerne hatt fulle hus også der.

7801208728_38c7852ea5_z

På onsdag tas alle nye studenter imot i en høytidelig immatrikuleringsseremoni på plena mellom hovedbygget og Gamle Kjemi på Gløshaugen. Etter immatrikuleringen kommer studentene til Dragvoll der de blir tatt imot av fadderne og etter hvert til oppstart på instituttene. Jeg vet at mange av dere og våre ledere, nå er travelt opptatt med å legge til rette for faglig interessante og gode velkomster av studentene. Det er viktig. Vi ønsker at studentene skal møte faget og studieprogrammet sitt med en gang, og at de skal føle seg ønsket av fagmiljøet. Det gir et godt utgangspunkt for at de kommer raskt i gang med studiene og lærer seg å bli prosjektledere for egne studier. Vi vet at overgangen fra videregående skole til universitetet for mange er krevende. Derfor er det viktig at vi legger forholdene best mulig til rette for at de skal knekke mange av kodene ved universitetet og studielivet raskest mulig. Jeg føler meg også trygg på at dagens studenter får anledning til å lære og prestere på flere arenaer enn de gjorde for noen år siden. Det er et viktig utgangspunkt for at flere lærer mer og at det erfares som meningsfylt for studentene å tilbringe mer tid på campus.

Ny ledergruppe på fakultetet

De nye studentene kommer til et universitet og fakultet som nylig har startet på en ny lederperiode. Jeg ser fram til å samarbeide med våre to nye instituttledere: Øystein Lundestad (Institutt for filosofi og religionsvitenskap) og Jon Raundalen (Institutt for kunst- og medievitenskap) og prodekanene Sara Brinch (utdanning) og Bjørn K Myskja (forskning). De kommer til i ei ledergruppe dere fire instituttledere har vært med fra forrige periode: Jørgen Langdalen (Institutt for musikk), Annlaug Bjørsnøs (Institutt for språk og litteratur), Tor Einar Fagerland (Institutt for historiske studier) og Margrethe Aune (Institutt for tverrfaglige kulturstudier).

Jeg vet at dette blir ei god ledergruppe for fakultetet og nå er jeg utålmodig etter å samle alle sammen til høstens første instituttledermøte. Før den tid skal jeg til Arendal sammen med mange av NTNUs ledere. Jeg gleder meg til debattene på Arendalsuka og ikke minst skal jeg forsøke å få med meg flere av arrangementene der medarbeidere fra mange NTNU-miljø, også HF, deltar.

Når vi for alvor kommer i gang med egen møtevirksomhet, vil oppfølgingen av humanioraevalueringen og fortsatt innsats for å heve kvaliteten i studieprogrammene våre bli en rød tråd.

Nye medarbeidere

Det er lenge siden den økonomiske situasjonen på fakultetet førte oss inn i sparemodus og at vi som et ledd i dette blant annet frøs flere stillinger som var utlyst. I løpet av våren har vi tilsatt en rekke nye medarbeidere, både i faglige og administrative stillinger. Mange av dem har akkurat kommet til oss. Jeg er trygg på at de blir godt mottatt i fagmiljøene og på fakultetet og avslutter denne bloggen med å ønske dem hjertelig velkommen til HF og å ønske oss alle sammen lykke til med et nytt studieår!

Anne Kristine