Choreomundus – tette partnere i dansestudier

Det humanistiske fakultetet (HF) er stolte over å være vertsfakultet for den første NTNU-koordinerte EU-mastergraden i Erasmus Plus (tidligere Erasmus Mundus) – en internasjonal master i dans!

Den fulle tittelen på masterprogrammet er International Master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage. «Choreomundus» brukes som akronym på programmet, og det henspiller for det første på den etnokoreologiske komponenten i studieprogrammet. Etnokoreologi er studiet av dans ved bruk av bl.a. etnologiske og antropologiske perspektiver. Andre ledd i akronymet er hentet fra «Erasmus Mundus», som var den opprinnelige benevnelsen på Europakommisjonens master- og ph.d.-programmer.

85 studenter fra 46 land!

I skarp konkurranse med andre søknader, godkjente Europakommisjonens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i juli 2011 opprettelsen av Choreomundus som fellesgrad under Erasmus Mundus. I august 2012 tok vi imot de første 20 studentene.

Første studentkull. Foto: Senter for folkemusikk og folkedansProgrammet har nå gjennomført fem opptak, og har tatt opp 85 studenter fra 46 land. Alle kontinenter er representert, og det har i gjennomsnitt vært fem søkere pr. studieplass.

Partnerne

Choreomundus’ konsortium består av tre læresteder i tillegg til NTNU:

Dans i sentrum – flere perspektiver og flere kulturer

I Choreomundus-programmet studerer studentene dans og andre utøvende bevegelsesformer (rituelle praksiser, kampsport, spill og fysisk teater). Dette studeres som immateriell kulturarv, og med hjelp av perspektiver hentet fra etnokoreologi, danseantropologi, dansevitenskap og kulturminnevern.

Studentene studerer ved alle partnerinstitusjonene, i alle fire land, i løpet av det toårige studieprogrammet. Dette åpner for at de tilegner seg et bredt spekter av teoretiske tilnærminger og metoder og skaffer seg førstehånds kunnskap om en rekke kulturelle og geografiske områder. Som et integrert felles-europeisk studieprogram, blir Choreomundus-studentene tildelt en grad fra alle fire institusjoner Hver institusjon tar fullt ansvar for hele programmet, ikke bare den delen det leverer. Grunnlaget for å gjøre dette, er et tett faglig samarbeid bygd opp over flere år.

Choreomundus er et eksempel på et studieprogram som eksisterer i kraft av aktiv faglig nettverksbygging, både på forsknings- og utdanningssiden. Uten samarbeid på tvers ville det ikke vært mulig for noen av universitetene alene å stable et slikt studieprogram på beina. Choreomundus’ store styrke er nettopp det sterke faglige nettverket mellom kolleger i ulike land. Dette var også en forutsetning for utdanningssamarbeidet da det kom i gang, og det har sikret at forsknings- og utdanningssamarbeidet har gått hånd i hånd etter at Choreomundus kom i gang.

Alumni-konferanse

25.–27. august 2016 arrangerte Choreomundus-konsortiet og vårt Institutt for musikk en Choreomundus alumni-konferanse. Nesten 50 studenter deltok, blant dem tidligere studenter og nåværende studenter fra alle fem kull siden 2012. Alumniene fortalte om sine nåværende jobber og stillinger. En av dem jobber i et departement med vern av immateriell kulturarv, andre har fortsatt en akademisk karriere og er ph.d.-studenter nå, atter andre er gründere og har etablert egen virksomhet.

De som deltok på konferansen fra fakultetsledelsens side ble mektig imponert over de kunstneriske innslagene vi fikk ta del i og de faglige innleggene vi hørte på i de mange panelene. Det var dessuten flott å se hvor sterke og tette bånd som har oppstått mellom studentene, også på tvers av kull. Og det var en fryd å se hvor godt fagkoordinatorene fra de fire studiestedene samarbeidet med hverandre! De utgjør et kjerneteam i programmet.

Under konferansen ble professor emeritus Egil Bakka med rette takket for sitt arbeid med å grunnlegge dansevitenskap og initiere Choreomundus. Denne takken ble formidlet av mange, blant annet av nåværende fagkoordinator Gediminas Karoblis fra Institutt for musikk som representerer HFs vertskap i konsortiet.

Foto: Senter for folkemusikk og folkedansFakultetsledelsen ønsker at flere orienterer seg mot Erasmus Plus. Som Choreomundus er et meget godt eksempel på, er faglig nettverksbygging viktig på utdanningssiden. Vi håper at flere inspireres til å bruke faglige nettverk for å utvikle utdanningssamarbeid på tvers av land og institusjoner. Det gir nye muligheter for å fremme og videreutvikle eget fagmiljø, i studier og i forskning.

Svein Gladsø
prodekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

Anne Kristine Børresen
dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU

(Alle foto: Norsk senter for folkemusikk og folkedans)

Velkommen til nytt studieår

Nå har Dragvoll vært sommerstille lenge nok! Jeg gleder meg til at campus på nytt fylles av studenter. Jeg antar at de fleste av dem med forventning og spenning ser fram til å ta fatt på en ny fase av livet. Hordene av unge mennesker som kommer til oss, beveger og begeistrer og minner meg på hvilket privilegium det er å få være med på å forme denne viktige perioden i livet deres. Jeg vet at mange av dere nå står klare til å innvie nye studenter i våre faglige kulturer, gi dem ny innsikt, få dem til å forstå sammenhenger i menneskers liv, kultur og samfunn, og ikke minst inspirere dem til kritisk og selvstendig tenkning. Det er et meningsfylt samfunnsoppdrag.

1400 nye studenter til HF

Mer enn 1400 studenter har i dag takket ja til plass på våre grunnstudier. De fordeler seg omtrent likt på årsstudiene og på bachelorstudiene. 139 av dem er lektorstudenter. Antallet studenter på grunnstudiene er noenlunde det samme som i fjor, men da tok vi til gjengjeld imot flere studenter enn vi hadde gjort på flere år. Vi er derfor glade for at vi nå ser ut til å holde studenttallet på grunnstudiene på samme nivå som i fjor. La oss også håpe at mange av dem som begynner på årsstudier blir så oppslukte av fagene våre og de utfordringene vi gir dem, at de bygger ut årsstudiet til en full bachelor.

Vi ser stor variasjon i rekrutteringen til våre fag. Blant de fagene som rekrutterer godt, også i år, kan jeg nevne medievitenskap, engelsk og historie. Det er dessuten gledelig at 17 søkere har takket ja til spansk bachelor. På de andre fremmedspråkene har vi fremdeles for få studenter, det samme er tilfellet for noen av de andre fagene våre.

Flere starter på master

224 nye studenter begynner i høst på våre masterstudium. Det er et noe bedre tall enn i fjor og det er vi fornøyde med. Antallet nye masterstudenter har nemlig blitt færre de siste årene. Det har bekymret oss og fått mange fagmiljø til å jobbe enda mer målbevisst enn før med å rekruttere studenter fra bachelor til master. Det arbeidet bør vi fortsette med, for vi har fremdeles flere ledige plasser på flere av våre studieprogram!

På master er det i år særlig gledelig å notere seg at vi tar opp hele fem studenter på klassiske fag. Der har vi nesten ikke hatt masterstudenter før. Takket være en samarbeidsavtale med King’s College og Göteborgs universitet drar disse studentene dit det første året. Vi feirer også at vi i år tar vi opp mange på master i nordisk. De to masterstudiene på KULT (Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) og Likestilling og mangfold) rekrutterer også godt. Det samme er tilfellet for de internasjonale programmene våre.

Lektorutdanninga – en søyle i virksomheten vår

Lektorutdanning er en vesentlig del av virksomheten vår. Disse studieprogrammene rekrutterer fremdeles svært godt, og det er vi stolte av. I høst roper vi et særlig høyt hurra for at hele ni studenter har takket ja til å begynne på ei lektorutdanning med tysk som master. Vi vet at skolen trenger dem sårt, og det er særlig gledelig å merke seg at ett av våre fremmedspråkmiljø, som nok har følt at de har jobbet med kniven mot strupen i mange år, og som har jobbet målbevisst og konstruktivt for å utvikle studietilbudet sitt, nå ser ut til å ha lyktes.

Landets yngste student

Fiolintalentet Joakim Røbergshagen er en av våre nye studenter. Han er 15 år og har nettopp avsluttet ungdomsskolen. Nå blir han student på utøvende musikk hos oss og den yngste studenten i NTNUs historie. Det var Joakim selv som tok initiativet til å bli student hos oss. Han ønsker å øve mer og prestere på et høyere nivå enn han ville fått muligheten til ved å velge musikklinja på videregående skole. Nå må han ta fag fra videregående skole som privatist parallelt med at han studerer hos oss. Jeg er stolt og glad over at vi fikk til denne løsningen for Joakim. Ved å legge til rette for ham på de måter vi nå gjør, viser vi at NTNU tar ansvaret med å legge til rette for talenter på alvor. Jeg vet at han blir meget godt ivaretatt og får de faglige utfordringene han trenger hos våre gode medarbeidere ved Institutt for musikk.

I dag ble Joakim sammen med de nesten 10000 andre nye studentene ved NTNU, tatt imot av rektor og skrevet inn som studenter ved NTNU i en fin immatrikuleringsseremoni. Rektor og utenriksminister Børge Brendes talte, dette samme gjorde representanter fra studentorganisasjonene. Innimellom rekken av talere var det en rekke musikalske innslag fra noen av våre gode musikkstudenter.

Immatrikulering ved NTNU 2016. Foto: NTNU/Thor Nielsen

Immatrikulering ved NTNU 2016. Foto: NTNU/Thor Nielsen

Studentene møter fagene sine på instituttene

I skrivende stund kommer studentene til Dragvoll, der de blir tatt imot av instituttene. Jeg vet at mange av dere nå er travelt opptatt med å legge til rette for faglig interessante og gode velkomster av studentene. Det er viktig. Vi ønsker at studentene skal møte faget og studieprogrammet sitt med en gang, og at de skal føle seg ønsket av fagmiljøet. Det gir et godt utgangspunkt for at de skal komme raskt i gang med studiene og lære seg å bli prosjektledere for egne studier. Vi vet at overgangen fra videregående skole til universitetet for mange er krevende. Derfor er det viktig at vi legger forholdene best mulig til rette for at de skal knekke mange av kodene ved universitetet og studielivet raskest mulig. Jeg føler meg også trygg på at dagens studenter får anledning til å lære og prestere på flere arenaer enn de gjorde for noen år siden. Det er et viktig utgangspunkt for at flere lærer mer, og at det erfares som meningsfylt for studentene å tilbringe mer tid på campus.

De nye studentene kommer til et fakultet der aktiviteten er høy. I det følgende skal jeg presentere noen av høydepunktene fra de andre delene av kjernevirksomheten vår.

Høydepunkter fra vårsemesteret

Like før sommerfreden senket seg, fikk vi beskjed om at SAMKUL i Forskningsrådet hadde innvilget midler til to miljø ved HF.

SAMKUL-midler til NTNU-forskere

Prosjektet The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans) ledes av professor Håkon With Andersen fra Institutt for historiske studier (IHS). Sammen med Knut Ove Eliassen (Institutt for språk og litteratur), Thomas Brandt (IHS), Gard Paulsen (IHS), Mats Ingulstad (IHS), Tirza Meyer (IHS) og andre forskere fra inn- og utland, skal han kartlegge og analysere kulturelle forhold som preger vår bruk av havene. I tillegg skal relasjonene mellom representasjoner, ressurser og forskrifter av åpne hav og havdyp undersøkes. Tidspunktene for når disse forholdene har endret seg vil bli viet oppmerksomhet, gjennom historiske, estetiske og juridiske studier.

Det overordnede målet med prosjektet Innovative data visualization and visual-numeric literacy (INDVIL) er å avdekke hvordan offentlig tilgang til og bruk av offentlig tilgjengelige data kan styrkes gjennom innovative former for datavisualisering. I NTNUs arbeidspakke, ledet av førsteamanuensis Sara Brinch fra Institutt for kunst- og medievitenskap, er målet å presentere en teori for hvordan tenkesett og handlingsmuligheter som medieteknologien og programvare gir, interagerer i digitale datavisualiseringers metaforikk. Spørsmålet som ligger til grunn for dette er hvordan metaforer i datavisualisering brukes for å gjøre informasjon mer forståelig for folk flest. Prosjekt er vinklet mot visualiseringer av data knyttet til naturressurser og klima.

Nye EU-prosjekter

Like før ferien fikk vi også gladmelding om at to EU-søknader som vi er partnere i, har også fått tilslag.

12 Europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet Smart system of renewable energy storage based on INtegrated EVs and bAtteries to empower mobile, Distributed and centralised Energy storage in the distribution grid (INVADE) tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold (koordinator), Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. NTNU deltar med forskere både fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier (Marianne Ryghaug og Tomas Moe Skjølsvold) og Institutt for elkraftteknikk.

I det EU-finansierte prosjektet Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy (SHAPE-ENERGY), deltar NTNU også med forskere fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, med Sara Heidenreich som prosjektleder for NTNUs del av prosjektet. Dette arbeidet vil blant annet dra veksler på NTNUs BALANSE-prosjekt.

HFs første offentlige ph.d.

Gjennom offentlig sektor-ph.d.-ordningen har offentlige virksomheter de senere år kunnet søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Ved HF har ulike fagmiljø jobbet for å sikre deltakelse for potensielle kandidater og nå i vår fikk et initiativ fra Institutt for kunst- og medievitenskap tommelen opp hos forskningsrådet. Ola Lund Renolen, filmsjef for Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival, blir vår første offentlig sektor ph.d.-kandidat. Hovedmålet for doktorgradsprosjektet hans er å undersøke festivalenes næringsmessige og bransjemessige betydning, samt festivalenes funksjon som nav i nettverk med fond, kommisjoner og filmsentre/utdanning. Videre skal han undersøke festivalenes kulturelle betydning ved å se på filmdistribusjon gjennom festivalene i et historisk perspektiv og globale trender som styrkingen av det kosmopolitiske menneske.

Flere nye stipendiater står dessuten klare til å ta fatt på sin forskergjerning. Doktorgradsprosjektene deres vil presenteres i et seinere blogginnlegg.

Kunstneriske fremføringer i rikt monn

Ved HF er vi stolte over å huse de praktisk-utøvende kunstfagene. De av våre studenter og medarbeidere som har kunstnerisk virksomhet som sitt hovedoppdrag, tar slett ikke fri om sommeren. En lang, lang rekke HF-ere har derfor deltatt på norske og utenlandske festivaler i sommer og slik bidratt til å gi mange publikummere kunstneriske opplevelser av høy kvalitet.

Trondheim Jazzfestival JAZZFEST, er en av dem. Den gikk av stabelen i begynnelsen av mai, under ledelse av festivalsjef og førsteamanuenis på Institutt for musikk, Ernst-Wiggo Sandbakk. Mange av dette instituttets kunstneriske ansatte spilte også på festivalen, deriblant Espen Berg, som ble utnevnt til NTNU Jazzambassadør. I juli mottok den samme Espen Norges største jazzstipend, SpareBank 1 Jazzstipend under Moldejazz. Tildelingen innebærer blant annet at Espen skal skrive et bestillingsverk for Trondheim jazzorkester til Moldefestivalen neste år.

Under Olavsfestdagene deltar også mange av våre medarbeidere. Et av høydepunktene under årets festival var utdelingen av Arve Tellefsens Musikerpris til Joakim Røbergshagen som holdt en stor konsert i Frimurerlogen.

Vi gleder oss også over visningen av Seatime i Nidarosdomen under Olavsfestdagene. Filmdiktet som kan beskrives som en kunstnerisk respons på klimaendringene, er på bildesida signert vår medarbeider innen film- og videoproduksjon Johan Magnus Elvemo.

Lykke til!

Det er lenge siden den økonomiske situasjonen på fakultetet førte oss inn i sparemodus, og at vi som et ledd i dette blant annet frøs flere stillinger som var utlyst. I løpet av våren har vi tilsatt flere nye medarbeidere. Mange av dem har akkurat kommet til oss. Jeg er trygg på at de blir godt mottatt i fagmiljøene, og avslutter denne bloggen med å ønske dem hjertelig velkommen til HF, samt å ønske oss alle sammen lykke til med et nytt studieår!

Anne Kristine