Etterlengtet oppsving i søkertall til bachelor

I forrige uke fikk vi årets søkertall, og hvis vi ser alle HF-studier under ett så har vi en økning i søkertall på 4,7 % til våre studieprogram. Dette er helt på linje med økningen i søkertallene til grunnstudier på landsbasis (Samordna opptak). Så hva ligger bak disse tallene for våre studier?

38321107795_80381cc406_k

Fra årsstudier til bachelor

SøkertallFørst og fremst noterer vi en svært gledelig økning i søkingen til våre bachelorstudier på 13,2 %. Det har lenge vært et mål for oss på HF å dreie søkerne fra årsstudier til bachelorstudier, blant annet fordi flere bachelorkandidater er viktig rekrutteringsgrunnlag for masterstudier. Dette ser vi ut til å ha lykkes med i år. Økningen til bachelor er dessuten større både i prosent og rene tall enn nedgangen i søking til årsstudier (-3 %), så dette utgjør en pen vekst i søkertall for oss.

I tillegg øker søkingen til lektorprogrammene våre med 11,3 %, mens mastertallene viser en liten nedgang (-2,5 %). Mer om dette litt senere.

Det er flere bachelorstudier som har bidratt til at økningen i søkertallene har blitt så pass stor. Den største enkeltgrunnen til at bachelortallene øker så mye er den nyopprettede studieretningen i statsvitenskap på bachelor i europastudier, der hadde vi 98 søkere. Vi ser dessuten en tendens til at allerede populære studieprogram som film- og videoproduksjon, musikkteknologi og historie har økning i søkertall. En fin økning finner vi også på arkeologi, kulturminneforvaltning og medievitenskap, mens bachelor i fremmedspråk sliter med å tiltrekke seg søkere.

Populære lektorstudier

At bachelorstudiene i fremmedspråk ikke har økning i søkertallene kompenseres til en viss grad av at lektorstudiene våre gjør det bra. Her ser vi en gledelig økning på særlig engelsk og fransk, tysk øker også noe, mens nordisk og historie holder seg på stabilt gode søkertall som i fjor.

Årsstudier

Selv om årsstudiene totalt opplever en viss nedgang i søkertall, så er det noen av årsstudiene som gjør det veldig godt. Filosofi har en økning fra 41 til 62 søkere, og fagene musikkvitenskap, kunsthistorie, STS og medievitenskap øker mye.

Nedgang master

Vi hadde håpet på en økning i søkertallene til master i år etter at mange fagmiljø har lagt ned et godt og målrettet arbeid i å rekruttere flere til masterstudiene sine. Slik ble det dessverre ikke, men vi håper at alt det gode arbeidet som er gjort hittil vil gi gevinster på sikt, og vi skal fortsette å satse på tiltak for å øke rekrutteringen til masterstudiene våre. Satsinger som forsterka master, økt læringstrykk og varierte undervisnings- og læringsaktiviteter vil fortsette og forhåpentligvis gi uttelling på sikt. Hvis vi dessuten klarer å få flere til å gjennomføre bachelorstudiene så har vi gode forutsetninger for økt masterrekruttering. Årets økning i bachelortallene gir grunn til optimisme her.

I tillegg bør det nevnes at nedgangen i søkning til master også kan skyldes omlegging i opptaksordningen. Tidligere ble masteropptakene gjort fakultetsvis, og omleggingen til felles masteropptak for hele NTNU kan ha påvirket søkertallene til de av våre studier med bredt opptaksgrunnlag i negativ retning. Det er altså for tidlig å si om nedgangen i søkertall vil påvirke studenttallet i negativ retning.

38321021135_a3acfd8cfe_k

Internasjonale masterprogram

Europastudier opplever i år nedgang i søkertallet etter omlegging til internasjonalt masterprogram. Det er ikke uvanlig at internasjonale program bruker litt tid på å «sette seg», så dette er et kjent mønster. Vårt andre nye internasjonale masterprogram, Music, Communication and Technology (MCT) som vi tilbyr i samarbeid med UiO har muligens tatt noen søkere fra vårt norske masterprogram i musikkteknologi som opplever nedgang i søkertall, men det er vanskelig å si, siden UiO gjør opptaket til MCT.

Ikke bare nedgang på master

Av gledelige nyheter på master ser vi at arkeologi, musikkvitenskap, drama og teater, samt film- og videoproduksjon har en solid økning i sine søkertall. Fremmedspråkene har få søkere, men vi noterer oss at fransk har doblet antallet mastersøkere fra 3 i fjor til 6 i år.

Veien videre

Alt i alt må vi si oss fornøyd med søkingen til HFs grunnstudier i årets søkertall. Nå er det viktig å videreføre og videreutvikle alt det gode undervisningsarbeidet som foregår rundt i store og små fagmiljø, slik at flest mulig som starter på grunnstudier fullfører bachelorløpet. Dette, sammen med å fortsette utviklingen av attraktive og faglig solide studieprogram, og vedvarende arbeid med masterrekruttering, skal gi resultater når senere års søkertall foreligger. Her har vi alle en jobb å gjøre, og vi gleder oss til fortsettelsen!

-Anne Kristine

Gode opptakstall for HF før nytt studieår

Snart braker det løs igjen. Et sommerstille Dragvoll vil i denne uka forvandles til en sydende campus, fylt opp av studenter. Noen er husvarme allerede, andre er helt ferske og spente på hva studiene og studentlivet vil bringe. De har valgt å komme til oss og våre fag. Da er det bra at mange har lagt engasjement og klokskap i å planlegge mottaket av dem og snart står klare til å innvie dem i våre faglige kulturer, gi dem ny innsikt og ikke minst inspirere dem til kritisk og selvstendig tenkning. Det er et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Gode opptakstall for HF

Mange studenter har i dag takket ja til plass på våre grunnstudier. Det skal blogges mer om hvor mange, og hvordan disse fordeler seg på fag og mellom integrert lektorutdanning, bachelor- årsstudier og mastergrad når analysene av opptakstallene er ferdig. Her nøyer jeg meg med å si at opptakstallene er gode. På lavere grad har vi fylt opp alle studieplassene og det er vi meget fornøyde med. På flere av våre masterprogram har vi fremdeles ledige plasser. Det er ikke uvanlig, men vi skulle gjerne hatt fulle hus også der.

7801208728_38c7852ea5_z

På onsdag tas alle nye studenter imot i en høytidelig immatrikuleringsseremoni på plena mellom hovedbygget og Gamle Kjemi på Gløshaugen. Etter immatrikuleringen kommer studentene til Dragvoll der de blir tatt imot av fadderne og etter hvert til oppstart på instituttene. Jeg vet at mange av dere og våre ledere, nå er travelt opptatt med å legge til rette for faglig interessante og gode velkomster av studentene. Det er viktig. Vi ønsker at studentene skal møte faget og studieprogrammet sitt med en gang, og at de skal føle seg ønsket av fagmiljøet. Det gir et godt utgangspunkt for at de kommer raskt i gang med studiene og lærer seg å bli prosjektledere for egne studier. Vi vet at overgangen fra videregående skole til universitetet for mange er krevende. Derfor er det viktig at vi legger forholdene best mulig til rette for at de skal knekke mange av kodene ved universitetet og studielivet raskest mulig. Jeg føler meg også trygg på at dagens studenter får anledning til å lære og prestere på flere arenaer enn de gjorde for noen år siden. Det er et viktig utgangspunkt for at flere lærer mer og at det erfares som meningsfylt for studentene å tilbringe mer tid på campus.

Ny ledergruppe på fakultetet

De nye studentene kommer til et universitet og fakultet som nylig har startet på en ny lederperiode. Jeg ser fram til å samarbeide med våre to nye instituttledere: Øystein Lundestad (Institutt for filosofi og religionsvitenskap) og Jon Raundalen (Institutt for kunst- og medievitenskap) og prodekanene Sara Brinch (utdanning) og Bjørn K Myskja (forskning). De kommer til i ei ledergruppe dere fire instituttledere har vært med fra forrige periode: Jørgen Langdalen (Institutt for musikk), Annlaug Bjørsnøs (Institutt for språk og litteratur), Tor Einar Fagerland (Institutt for historiske studier) og Margrethe Aune (Institutt for tverrfaglige kulturstudier).

Jeg vet at dette blir ei god ledergruppe for fakultetet og nå er jeg utålmodig etter å samle alle sammen til høstens første instituttledermøte. Før den tid skal jeg til Arendal sammen med mange av NTNUs ledere. Jeg gleder meg til debattene på Arendalsuka og ikke minst skal jeg forsøke å få med meg flere av arrangementene der medarbeidere fra mange NTNU-miljø, også HF, deltar.

Når vi for alvor kommer i gang med egen møtevirksomhet, vil oppfølgingen av humanioraevalueringen og fortsatt innsats for å heve kvaliteten i studieprogrammene våre bli en rød tråd.

Nye medarbeidere

Det er lenge siden den økonomiske situasjonen på fakultetet førte oss inn i sparemodus og at vi som et ledd i dette blant annet frøs flere stillinger som var utlyst. I løpet av våren har vi tilsatt en rekke nye medarbeidere, både i faglige og administrative stillinger. Mange av dem har akkurat kommet til oss. Jeg er trygg på at de blir godt mottatt i fagmiljøene og på fakultetet og avslutter denne bloggen med å ønske dem hjertelig velkommen til HF og å ønske oss alle sammen lykke til med et nytt studieår!

Anne Kristine