Vi gleder oss til nytt studieår

I år har vel 13.000 nye studenter takket ja til studieplass ved NTNU. Mer enn 1700 av dem har sagt ja til å begynne på studier hos oss på HF. Bare SU- og IE-fakultetet tar imot flere  studenter på grunnstudier enn oss.

Velkomstseremonien for de nye studentene i formiddag var høytidelig og flott. Mens denne bloggen skrives, er de nyankomne i ferd med å innta Dragvoll og Olavshallen og det myldrer av spente, forventningsfulle studenter. Vi som jobber her, er jammen heldige som får være med dem i en viktig periode i livet. Vi vet at dere nå står klare til å ta vel imot dem.

Rektor Gunnar Bovim foran folkehav på NTNUs immatrikulering 2018

Immatrikulering 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Hva er så status for opptaket som er gjort for det kommende studieåret? Dette er hva tallene for HF sier, nå når semesteret tar til.

Grunnstudier

Opptaket til grunnstudier er jevnt over positivt. 747 har takket ja til plass på bachelorprogrammene våre så langt, mens 657 har sagt at de ønsker å begynne på årsstudiene våre.

Vi hadde i år ei opptaksramme på 665 studenter totalt på bachelor. Det vil si at vi etter ja-svarene ligger godt over totalramma, noe som er gunstig når vi av erfaring vet at en del studenter av ulike årsaker faller fra tidlig i studiene. I fjor lå vi langt lavere på samme tidspunkt. En rask sammenligning med 2017-tallene viser at vi gjennom Samordna opptak har vel 70 flere ja-svar til bachelorstudiene enn vi hadde i fjor.

Når det gjelder årsstudiene, har vi fått omtrent 50 flere ja-svar enn det vi hadde i fjor. Dette er vi svært fornøyde med, og vi håper at det å begynne på årsstudium vil kunne inspirere flere til å gå viderepå et bachelorprogram ved HF.

På lektorprogrammene fyller vi «som vanlig» rammene på historie, engelsk og nordisk. I tillegg har vi i år også fine kull også på fransk og tysk lektor, med henholdsvis 10 og 9 ja-svar.

Det er ikke så lett å framheve enkeltstudier, i og med at vi jevnt over fyller godt opp. Likevel er det verdt å trekke fram at vi får kull av en viss størrelse på bachelor i både fransk og tysk, med henholdsvis 9 og 7 ja-svar. Dette er svært positivt for fremmedspråkene våre!

Folkehav utendørs på NTNUs immatrikulering 2018

Immatrikulering på Gløshaugen 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Studier med høye opptakskrav

Når opptakstallene for ulike studier presenteres hvert år, er det stor oppmerksomhet knyttet til hvilke studier det er vanskeligst å komme inn på. Humanistiske fag står sjeldent på disse ti-på-topp-listene. Men om våre studier ikke når opp på topp-ti, har vi flere studieprogram som det er krevende å komme inn på. De som velger årsstudier i fransk med didaktikk i Caen må ha 54,8 poeng, mens lektor i historie krever 54,6, bachelor i film- og videoproduksjon 54,0 og årsstudiet i tegnspråk 53,1.

2-årige masterstudier

Når det gjelder toårig master, har vi fått 214 ja-svar til 239 plasser. Vi ligger altså litt under ramma, men det er likevel flere enn vi hadde i fjor. Det er bra, både fordi det over flere år er jobbet målrettet i fagmiljøene for å få flere studenter til å velge master og fordi samfunnet trenger flere med master fra våre fag.

Vi er vant med at studenttallene for masterprogrammene varierer. De integrerte lektorprogrammene i engelsk, nordisk og historie har store kull på henholdsvis 46, 44 og 28 studenter. I år har vi også tatt opp mange til film- og videoproduksjon (16 ja-svar), historie (31), kulturminneforvaltning (14), musikkvitenskap (13) og studier av kunnskap, teknologi og samfunn (18).

Ellers er det verd å nevne at European Studies – som er nytt som internasjonalt program – får 15 nye studenter og at det nye nasjonale studieprogrammet i Music, Communication and Technology som vi har sammen med Universitetet i Oslo får 6 nye studenter i Trondheim.

To smilende studenter med skilt hvor det står "Lektor"

Studentene har strømmet til Dragvoll for å møte faddergruppene sine i dag! Foto: Andrea H. Tiltnes

En av våre aller viktigste oppgaver

Undervisning utgjør halvparten eller mer av stillingene til de fleste av dere som er vitenskapelig ansatte. Det å undervise nye så vel som etablerte studenter er et viktig samfunnsoppdrag, og vi vet at ansatte ved HF legger ned en enorm arbeidsinnsats for å gi studentene våre positive, tankevekkende, utfordrende og inspirerende møter med fagene vi underviser i. Dette er arbeid som også studentene ser og anerkjenner, og det er ikke uten grunn at Studentrådet har opprettet en egen undervisningspris for å hedre gode undervisere ved vårt fakultet.

Heldigvis er dette arbeid som også gir oss mye tilbake. Å se at studentene får aha-opplevelser, opplever mestring og blir stadig mer selvstendig tenkende og kunnskapsrike gjennom studiene er et stort privilegium, og ikke rent sjelden lærer vi som undervisere mye selv, gjennom spørsmål fra og diskusjon med studentene. Våre studenter skal vite at vi også setter stor pris på dem!

Vi ønsker alle ansatte og studenter velkommen til et nytt studieår, vi gleder oss til å ta fatt sammen med dere!

– Anne Kristine og Sara

Gode opptakstall for HF før nytt studieår

Snart braker det løs igjen. Et sommerstille Dragvoll vil i denne uka forvandles til en sydende campus, fylt opp av studenter. Noen er husvarme allerede, andre er helt ferske og spente på hva studiene og studentlivet vil bringe. De har valgt å komme til oss og våre fag. Da er det bra at mange har lagt engasjement og klokskap i å planlegge mottaket av dem og snart står klare til å innvie dem i våre faglige kulturer, gi dem ny innsikt og ikke minst inspirere dem til kritisk og selvstendig tenkning. Det er et meningsfylt samfunnsoppdrag.

Gode opptakstall for HF

Mange studenter har i dag takket ja til plass på våre grunnstudier. Det skal blogges mer om hvor mange, og hvordan disse fordeler seg på fag og mellom integrert lektorutdanning, bachelor- årsstudier og mastergrad når analysene av opptakstallene er ferdig. Her nøyer jeg meg med å si at opptakstallene er gode. På lavere grad har vi fylt opp alle studieplassene og det er vi meget fornøyde med. På flere av våre masterprogram har vi fremdeles ledige plasser. Det er ikke uvanlig, men vi skulle gjerne hatt fulle hus også der.

7801208728_38c7852ea5_z

På onsdag tas alle nye studenter imot i en høytidelig immatrikuleringsseremoni på plena mellom hovedbygget og Gamle Kjemi på Gløshaugen. Etter immatrikuleringen kommer studentene til Dragvoll der de blir tatt imot av fadderne og etter hvert til oppstart på instituttene. Jeg vet at mange av dere og våre ledere, nå er travelt opptatt med å legge til rette for faglig interessante og gode velkomster av studentene. Det er viktig. Vi ønsker at studentene skal møte faget og studieprogrammet sitt med en gang, og at de skal føle seg ønsket av fagmiljøet. Det gir et godt utgangspunkt for at de kommer raskt i gang med studiene og lærer seg å bli prosjektledere for egne studier. Vi vet at overgangen fra videregående skole til universitetet for mange er krevende. Derfor er det viktig at vi legger forholdene best mulig til rette for at de skal knekke mange av kodene ved universitetet og studielivet raskest mulig. Jeg føler meg også trygg på at dagens studenter får anledning til å lære og prestere på flere arenaer enn de gjorde for noen år siden. Det er et viktig utgangspunkt for at flere lærer mer og at det erfares som meningsfylt for studentene å tilbringe mer tid på campus.

Ny ledergruppe på fakultetet

De nye studentene kommer til et universitet og fakultet som nylig har startet på en ny lederperiode. Jeg ser fram til å samarbeide med våre to nye instituttledere: Øystein Lundestad (Institutt for filosofi og religionsvitenskap) og Jon Raundalen (Institutt for kunst- og medievitenskap) og prodekanene Sara Brinch (utdanning) og Bjørn K Myskja (forskning). De kommer til i ei ledergruppe dere fire instituttledere har vært med fra forrige periode: Jørgen Langdalen (Institutt for musikk), Annlaug Bjørsnøs (Institutt for språk og litteratur), Tor Einar Fagerland (Institutt for historiske studier) og Margrethe Aune (Institutt for tverrfaglige kulturstudier).

Jeg vet at dette blir ei god ledergruppe for fakultetet og nå er jeg utålmodig etter å samle alle sammen til høstens første instituttledermøte. Før den tid skal jeg til Arendal sammen med mange av NTNUs ledere. Jeg gleder meg til debattene på Arendalsuka og ikke minst skal jeg forsøke å få med meg flere av arrangementene der medarbeidere fra mange NTNU-miljø, også HF, deltar.

Når vi for alvor kommer i gang med egen møtevirksomhet, vil oppfølgingen av humanioraevalueringen og fortsatt innsats for å heve kvaliteten i studieprogrammene våre bli en rød tråd.

Nye medarbeidere

Det er lenge siden den økonomiske situasjonen på fakultetet førte oss inn i sparemodus og at vi som et ledd i dette blant annet frøs flere stillinger som var utlyst. I løpet av våren har vi tilsatt en rekke nye medarbeidere, både i faglige og administrative stillinger. Mange av dem har akkurat kommet til oss. Jeg er trygg på at de blir godt mottatt i fagmiljøene og på fakultetet og avslutter denne bloggen med å ønske dem hjertelig velkommen til HF og å ønske oss alle sammen lykke til med et nytt studieår!

Anne Kristine